28.02.2022
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Badanie Płatności firm w Polsce 2022

Badanie Płatności w Polsce 2022

 

Szósta edycja badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce została przeprowadzona w listopadzie i grudniu 2021 r. W tym czasie Polska, podobnie do innych krajów, nadal mierzyła się z pandemią COVID-19. Pomimo, że stan epidemii nadal obowiązywał, działania ograniczające aktywność gospodarczą nie były już tak dotkliwe jak w początkowej fazie pandemii. Wzrost gospodarczy sięgnął 5,7% w 2021 r., a prognoza Coface zakłada, że w tym roku gospodarka urośnie o 4,4% (w obecnej sytuacji wkrótce nastąpi rewizja).

Działania pomocowe wprowadzone w celu ograniczenia wpływu pandemii na aktywność gospodarczą przyczyniły się do poprawy sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw, czyli skrócenia opóźnień w płatnościach i zmniejszenia liczby upadłości, co zostało odnotowane w 2020 r. W obliczu ożywienia gospodarczego zdecydowano o wygaszaniu środków wsparcia, co w konsekwencji wpłynęło na sytuację płynnościową w 2021 r.

Badanie Coface wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa doświadczają średnich zaległości płatniczych sięgających 56,7 dni, czyli o 9 dni dłużej niż w naszym poprzednim badaniu przeprowadzonym pod koniec 2020 r. W rezultacie średnie opóźnienia płatnicze powróciły do poziomów przedpandemicznych – przypomnijmy, że w 2019 r. było to 57,2 dni.
Najkrótsze opóźnienia płatnicze odnotowała branża teleinformatyczna (40 dni), a największe skrócenie opóźnień branża energetyczna (o 39 dni krócej niż w poprzednim badaniu). Z kolei w branży metalurgicznej nastąpiło największe wydłużenie opóźnień – o 23 dni. Budownictwo i transport są branżami doświadczającymi najdłuższych opóźnień wynoszących odpowiednio 84 i 89 dni.

Zgodnie z badaniem Coface, 11 na 12 branż oczekuje wzrostu nieterminowych płatności w najbliższych miesiącach. Odzwierciedla to rozpoczęty już proces powrotu do normalności, czyli dłuższych opóźnień płatniczych, a także w konsekwencji do stopniowego wzrostu upadłości przedsiębiorstw. Chociaż liczba upadłości likwidacyjnych zmniejszyła się zarówno w 2020, jak również w 2021 r. (odpowiednio o 11,7% i 26,4%), sądowe postępowania restrukturyzacyjne wzrosły o 48% w 2021 r., a liczba pozasądowych, uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu wprowadzonych w celu zmniejszenia wpływu konsekwencji pandemii na sytuację płynnościową potroiła się w ubiegłym roku.

– Najważniejszą konkluzją z tegorocznego badania jest fakt, że opóźnienia płatności w roku 2021 powróciły do poziomów sprzed pandemii, czyli z roku 2019.mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak dodaje – Wpływ pandemii na polską gospodarkę nie stanowi już największego zagrożenia dla przedsiębiorstw, to podatki i inne opłaty fiskalne stały się ponownie najważniejszym ograniczeniem w działalności firm.

– W lutym, kiedy publikujemy nasze badanie, nie sposób nie zwrócić uwagi na kolejne po pandemii całkowicie niespodziewane czynniki zewnętrzne, które wpłyną na warunki konkurowania polskich firm. Wysokie ceny surowców i problemy z łańcuchami dostaw zostaną spotęgowane przez skutki wojny Rosja-Ukraina powodujące zawirowania na rynkach światowych. Wprowadzone sankcje, możliwe działania odwetowe Rosji, czy ograniczenia w rozliczaniu międzynarodowym wpłyną na handel światowy i zmienią prowadzenie transakcji handlowych na dotychczasowych warunkach. W efekcie możemy oczekiwać ponownie pogorszenia sytuacji płynnościowej części polskich firm. – podsumowuje Grzegorz Sielewicz.

 

 

PEŁNy raport z badania płatności w polsce 2022 W JĘZ. polskim

JEST DOSTĘPNy PO KLIKNIĘCIU W GRAFIKĘ PONIŻEJ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tę notatkę prasową : Badanie Płatności firm w Polsce 2022 (385,31 kB)
Góra
  • Polish
  • English