Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości

Jako spółka regulowana Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur ("Coface") zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Coface promuje uczciwość oraz utrzymuje wysokie standardy rzetelności w celu zapobiegania incydentom i ochronie osób zgłaszających niewłaściwe postępowanie.

Co to jest mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości?

Zgodnie z Procedurą Zgłaszania Nieprawidłowości Coface, mechanizm sygnalizowania naruszeń obejmuje zgłaszania dokonane w dobrej wierze1,przez osobę fizyczną  i dotyczą zaistniałych lub domniemanych incydentów, przy jednoczesnym braku bezpośredniej rekompensaty finansowej dla zgłaszającego, które to incydenty mogą dotyczyć nieprzestrzegania prawa lub zagrożenia tudzież naruszenia norm społecznych. Mechanizmem tym objęte są również naruszenia Kodeksu postępowania Coface.

Zgłoszenia może dotyczyć między innymi oszustw, korupcji, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, naruszenia sankcji międzynarodowych, niewłaściwego wykorzystania zasobów firmy, konfliktu interesów, wykorzystywania informacji poufnych, naruszenia przepisów dotyczących konkurencji i przepisów antymonopolowych, naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, molestowania lub dyskryminacji w miejscu pracy lub niewłaściwego wykonywania obowiązków prawnych Coface wobec swoich klientów.

Osoby zgłaszające nieprawidłowości mają do wyboru kilka kanałów zgłaszania domniemanych lub zaistniałych incydentów, zgodnie z opisem w Procedurze zgłaszania nieprawidłowości Coface. Jako kanał zewnętrzny można wykorzystać ogólny adres e-mail whistleblowing@coface.com. Wkrótce publicznie dostępny będzie również formularz zgłoszeniowy.

 

1 Korzystanie z Mechanizmu Zgłaszania Nieprawidłowości w złej wierze może narazić zgłaszającego na sankcje lub postępowanie sądowe, natomiast korzystanie z niego w dobrej wierze nigdy nie narazi informatora na jakiekolwiek sankcje, nawet jeśli fakty okażą się później niedokładne lub nie będą stanowić podstawy do dalszych działań.

Należy pamiętać, że Coface będzie wykorzystywać zgromadzone dane wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń. Więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi i korzystania z przysługujących praw można znaleźć w Oświadczeniu Coface o ochronie danych osobowych.