Nota prawna

Niniejsza strona internetowa została opublikowana Spółki Coface w Polsce, przez co należy rozumieć:

1.    Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur SA Oddział w Polsce (dalej: CPLI), oddział zagranicznego przedsiębiorcy, zarejestrowany w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000213466, NIP 5262709400, kapitał zakładowy: 137 052 417,05 EUR;

2.    Coface Poland Services sp. z o. o., Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000237699, NIP 5262879958, kapitał zakładowy 144 600 PLN;

3.    Coface Poland Factoring sp. z o. o., Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w rejestrze handlowym KRS pod numerem 7010041346, kapitał zakładowy 144 600 PLN;

dalej zwane łącznie Coface. Wszystkie spółki mają siedzibę w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142 A.

Nota prawna

Ta strona internetowa jest hostowana przez Platform.sh, 131 Boulevard de Sébastopol, 75002 Paryż - Francja.

Tel: (+48 22) 465 00 00
Adres poczty elektronicznej: office-poland@coface.com.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.

Kierownik publikacji: Łukasz Kiliński, Country Manager
Kierownik strony internetowej: Marek Chudziak, Marketing Manager

CPLI, jako oddział firmy ubezpieczeniowej, jest zatwierdzona i nadzorowana przez francuski Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris), ponadto w ramach działalności na terenie Polski podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa.

Uzyskując dostęp do tej witryny i przeglądając ją, użytkownik akceptuje niniejszą notę prawną.

Zawartość strony internetowej i dostępność informacji

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje dotyczące zarówno Coface, jak i produktów oferowanych przez te firmy. Informacje te służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako mające jakąkolwiek wartość umowną.

Coface dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na tej stronie były dokładne i aktualne oraz zastrzegają sobie prawo do korygowania treści w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Coface nie może jednak zagwarantować, że informacje są kompletne lub że nie zostały zmodyfikowane przez osoby trzecie (włamania, wirusy).

Coface nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej strony internetowej lub zawartych na niej informacji.

Coface zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu udostępnienia i utrzymania dostępności wszystkich usług dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

Coface nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

- tymczasowa przerwa trwająca kilka minut w celu aktualizacji niektórych plików,
- problemy operacyjne lub tymczasowe przerwy w świadczeniu usług, na które nie mamy wpływu, w szczególności w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych,
- tymczasowa przerwa w świadczeniu usług, gdy wymagany jest rozwój lub konserwacja,
- awarii lub dysfunkcji sieci internetowej podczas przesyłania wiadomości lub dokumentów.

Własność intelektualna

Wszystkie elementy niniejszej strony internetowej (w szczególności tekst, grafika, logo, zdjęcia i inne treści wizualne lub dźwięki) wraz z ich projektem i układem są własnością Coface.

Coface zezwala na dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej wyłącznie w celach osobistych.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, rozpowszechnianie, pobieranie, w całości lub w części, jakichkolwiek elementów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, na jakimkolwiek nośniku lub w jakimkolwiek procesie, jak również sprzedaż, odsprzedaż lub przekazywanie osobom trzecim, w jakikolwiek sposób, jest zabronione, chyba że Coface wyrazi na to uprzednią zgodę. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi fałszerstwo, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną fałszerza.

Inne znaki wyróżniające, w szczególności nazwy firm, nazwy handlowe, nazwy marek i nazwy domen powielone na stronie internetowej stanowią własność Coface lub osób trzecich. Każda reprodukcja bez wyraźnego upoważnienia może pociągać za sobą odpowiedzialność autora.

Ochrona danych

Coface zobowiązuje się do ochrony gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych, stosując rygorystyczne zasady, kontrole i nadzór zgodności w celu zapewnienia, że dane są przechowywane i wykorzystywane w odpowiedni sposób, jak opisano w Oświadczeniu o ochronie danych dostępnym w sekcji dotyczącej danych osobowych.

Pliki cookie

Podczas odwiedzania tej witryny plik cookie może zostać automatycznie zainstalowany w oprogramowaniu przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Łącza hipertekstowe

Niniejsza witryna zawiera łącza hipertekstowe do witryn zarządzanych przez strony trzecie. Coface nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki korzystania z tych łączy hipertekstowych.

Bezpieczeństwo

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie wszelkich niezbędnych środków, takich jak korzystanie z aktualnego oprogramowania antywirusowego, w celu ochrony swoich danych i/lub oprogramowania i/lub sprzętu przed zainfekowaniem wirusami.

Coface nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w przypadku zainfekowania wirusem.