Wspieranie zrównoważonego rozwoju: zobowiązania CSR Coface

Kluczową misją Coface od 75 lat jest wspieranie handlu i pomaganie firmom, które chcą się rozwijać. W jaki sposób? Oferując firmom ochronę i pomagając im w podejmowaniu właściwych decyzji handlowych. Ze wsparciem dla rozwoju B2B wiąże się odpowiedzialność, którą Coface umieścił w samym sercu swojego zarządzania, działań i komunikacji. W Coface wierzymy, że handel przyczynia się do rozwoju krajów i polepszania życia ludzi na całym świecie, dlatego chcemy się do niego aktywnie przyczyniać.

Grupa Coface od wielu lat angażuje się w kwestie korporacyjne, środowiskowe i społeczne. W 2003 r. przystąpiliśmy do inicjatywy ONZ Global Compact, w ramach której Grupa w swojej strefie wpływów wspiera 10 zasad przewodnich Compact dotyczących praw człowieka, międzynarodowych standardów pracy i inicjatyw antykorupcyjnych.

Od 2018 r. Coface mapuje ryzyka pozafinansowe, aby skonsolidować podejście Grupy do odpowiedzialności i osadzić je w naszych działaniach biznesowych.

Strategia CSR: wpisana w plan rozwoju Coface

"Nasza strategia CSR opiera się na trzech kluczowych priorytetach:

 • Odpowiedzialny ubezpieczyciel: naszym celem jest wykorzystanie naszej podstawowej działalności biznesowej do tworzenia bardziej zrównoważonego świata.
 • Odpowiedzialny pracodawca: naszym celem jest wspieranie zaangażowania pracowników i rozwoju ich kariery oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo.
 • Odpowiedzialna firma: naszym kluczowym celem jest aktywne zmniejszanie naszego wpływu na środowisko oraz zniwelowanie śladu węglowego.

Każdy z tych trzech obszarów opiera się na tej samej zasadzie "tworzenia kultury", a razem stanowią czwarty istotny filar, w którym etyka, zgodność i wewnętrzne zarządzanie CSR mają kluczowe znaczenie. W ramach tych działań Coface stara się regularnie komunikować ze wszystkimi swoimi interesariuszami. Zaangażowanie i świadomość każdego uczestnika mają kluczowe znaczenie dla powodzenia naszej strategii."

 Carole Lytton, Sekretarz generalny Grupy Coface

Coface określił kluczowe priorytety swojej strategii CSR w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Grupa nadała priorytet 11 z 17 SDGs, które zostały wybrane ze względu na ich znaczenie dla działalności Coface, zarządzania pracownikami oraz zaangażowania w sektor non-profit.

Kształtowanie wzorca kulturowego

Naszym priorytetem jest zapewnienie przejrzystości oraz wsparcia dla pracowników, dzięki jasnemu zarządzaniu ESG, komunikacji i aktywnemu zaangażowaniu całej Grupy Coface

Odpowiedzialny ubezpieczyciel: cele CSR wpisane w działania biznesowe

 • Wpływ Grupy Coface na środowisko naturalne jest uwzględniony w naszej polityce handlowej: uwzględniamy działania CSR w ocenie ryzyka kraju i ryzyka niewykonania zobowiązań przez swoich dłużników. Ponadto, Coface testuje metodologię pomiaru wpływu na środowisko naturalne dłużników wchodzących w skład gwarantowanej ekspozycji. Narzędzie to pozwoli Coface ukierunkować swoją działalność na realizacje bardziej przyjazne środowisku.
 • Coface wprowadził politykę wykluczenia handlowego, odzwierciedlającą jego determinację do unikania nieetycznych i/lub nieodpowiedzialnych działań biznesowych. Firma podjęła szereg zobowiązań do zaprzestania lub ograniczenia swojej działalności w zakresie ubezpieczeń kredytów, pojedynczego ryzyka i obligacji w sektorze węgla energetycznego.
 • Coface podjął decyzję o zwiększeniu skali wsparcia dla finansowania i realizacji długoterminowych projektów ESG poprzez swoje rozwiązania w zakresie ubezpieczeń od pojedynczego ryzyka. Coface zamierza podwoić pulę środków przeznaczonych na wsparcie projektów ESG na całym świecie do poziomu co najmniej 400 mln euro zaległych zobowiązań do końca 2025 r. (w porównaniu do połowy 2022 r.).
 • Coface zobowiązał się do zmniejszenia śladu węglowego swojego portfela inwestycyjnego o 30% (akcje notowane na giełdzie i obligacje korporacyjne) do 2025 r. (w porównaniu do 2020 r.) w odniesieniu do zakresu 1 i 2. W tym kontekście Coface przystąpił do PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) ONZ w 2023 r. i czyni przygotowania do przystąpienia do zwołanego przez ONZ sojuszu NZAOA (Net Zero Asset Owner Alliance). Stanowi to część zorganizowanego podejścia do przekształcenia portfela inwestycyjnego Grupy i osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

KODEKS POSTĘPOWANIA

W Coface, niezależnie od naszej działalności i stanowiska, przestrzegamy najwyższych standardów etyki i postępowania zawodowego. Nasz Kodeks postępowania stanowi dla nas wskazówkę w sposobie prowadzenia naszej działalności na całym świecie.

Pobierz Kodeks Postępowania

Odpowiedzialny pracodawca

 • Różnorodność i integracja to kluczowe elementy strategii personalnej Coface. Nasze zespoły reprezentują 80 różnych narodowości zlokalizowanych w 58 krajach. Grupa realizuje liczne inicjatywy mające na celu promowanie zróżnicowanego i integracyjnego środowiska dla swoich pracowników (równe wynagrodzenie, brak dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, przynależność do społeczności LGBT+ itp.).
 • Coface ustanowił również politykę pozyskiwania i zatrzymywania talentów oraz angażowania pracowników. Firma regularnie mierzy zaangażowanie i samopoczucie pracowników, dzięki czemu możemy kontynuować postępy w tych dwóch obszarach.
 • Grupa Coface stale rozwija swoje programy rozwoju pracowników poprzez akademie biznesowe, programy mentoringu (w tym mentoringu odwróconego) oraz mobilność międzynarodową i wewnętrzną.

Coface jako odpowiedzialna firma zmniejsza swój ślad środowiskowy

 • Oprócz pomiaru śladu węglowego, Coface wprowadził system jego redukcji, tak aby firma mogła dokonać przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Plan redukcji, który został opracowany we współpracy z poszczególnymi przedsiębiorstwami Coface, jest zorganizowany wokół trzech obszarów priorytetowych: inwestycji, rekompensat i operacji. Jego realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność węglowa do 2050 r.
 • Jeśli chodzi o działalność Coface, plan będzie miał wpływ na każdy dział Grupy: w szczególności zaczniemy stosować bardziej odpowiedzialne praktyki zakupowe i cyfrowe. Plan skupi się również na dojazdach do pracy, podróżach służbowych, flocie pojazdów Coface, a nawet na przestrzeni biurowej.
 • Firma wprowadziła już pierwsze inicjatywy mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w takich obszarach jak zarządzanie flotą pojazdów, podróże i zarządzanie nieruchomościami Grupy.