Ochrona danych osobowych

Grupa Coface zobowiązuje się do zachowania poufności danych, uzyskanych w trakcie prowadzenia działalności biznesowej oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

OGÓLNE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKI COFACE

Spółki Coface, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarzają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółki Coface, w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, faktoringową, informacyjną oraz windykacyjną.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
W zależności od celu przetwarzania danych, administratorem danych osobowych będzie co najmniej jedna ze Spółek z grupy Coface Polska:

Coface Poland Services sp. z o. o. (dalej: CPS),
Coface Poland Factoring sp. z o. o. (dalej: CPLF), 
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur SA Oddział w Polsce (dalej: CPLI),
dalej zwane łącznie Spółkami Coface. Wszystkie Spółki mają siedzibę w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142 A.

W JAKICH CELACH SPÓŁKI COFACE PRZETWARZAJĄ DANE OSOBOWE?
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze.

Spółki Coface – w celu oferowania najwyższej jakości usług finansowych, informacyjnych i windykacyjnych na rzecz klientów oraz kontrahentów;
CPS – w celu oceny wiarygodności podmiotów gospodarczych, oceny ryzyka transakcji handlowych, dochodzenia należności oraz opracowywania informacji handlowych i ich udostępniania klientom,
CPLI – w celu ubezpieczenia należności.
CPLF – w celu świadczenia usług faktoringowych oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD POCHODZĄ?
Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub pozyskane w sposób inny niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.
Dane finansowe przedsiębiorców, pochodzące bezpośrednio od przedsiębiorców lub od kontrahentów tych przedsiębiorców, zbierane w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, faktoringową, informacyjną lub windykacyjną. Dane finansowe mogą obejmować wskaźniki zdolności kredytowej oraz wiarygodności gospodarczej, wyliczone w sposób automatyczny w oparciu o inne posiadane przez nas informacje na temat danego podmiotu gospodarczego.
Dane kontaktowe pracowników, przedstawicieli i reprezentantów klientów i kontrahentów klientów, pozyskiwane od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w sposób inny niż od osób których dane dotyczą, w tym również ujawnione w jawnych, publicznych rejestrach.

ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA Z PRAWEM
Spółki Coface przetwarzają dane osobowe wyłącznie w przypadkach, w których:

Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółkach Coface;
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółki Coface lub ich kontrahentów oraz klientów.

PROFILOWANIE
Informujemy, że dane osobowe przedsiębiorców, znajdujące się w systemie informacji gospodarczej Coface, poddawane są zautomatyzowanej ocenie (profilowaniu) w celach związanych z oceną ryzyka płatniczego. Przetwarzanie danych prowadzone jest w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółek Coface oraz odbiorców danych. Każda osoba, której dane przetwarzane są w ten sposób, ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

KOMU MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE DANE OSOBOWE:
1. Naszym klientom w postaci raportów, w prawnie uzasadnionych celach tych podmiotów związanych z weryfikacją kontrahentów w obrocie gospodarczym;

2. Innym spółkom z grupy Coface, w tym spółkom polskim oraz zagranicznym, w prawnie uzasadnionych celach związanych z przepływem danych w grupie przedsiębiorców.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez Spółki Coface, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pochodzące z jawnych publicznych rejestrów są przetwarzane do momentu usunięcia tych danych z rejestrów. Inne dane, w tym dane finansowe, są przetwarzane przez okres niezbędny dla przedawnienia się roszczeń z właściwych stosunków prawnych, z wyjątkiem sytuacji, w których dłuższy okres przetwarzania tych danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółki Coface lub ich klientów bądź kontrahentów.

KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółki Coface należy kierować do powołanego Inspektora Ochrony Danych – Jędrzeja Łukasza Stefaniuka, lub w przypadku jego nieobecności do zastępcy Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Krupy na adres e-mail: ochrona-danych@coface.com oraz drogą pocztową na adres: Coface, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.