polityka rekrutacyjna

Informacje ogólne

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych kandydatów ("Informacja") wyjaśnia, jakie rodzaje danych osobowych i do jakich celów Coface może gromadzić informacje o kandydatach do pracy w Coface Polska.
W niniejszej informacji określenia "Coface", "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do spółek z grupy Coface Polska:
 
Coface Poland Credit Management Services sp. z o.o. (dalej: CPLS)
Coface Poland Factoring sp. z o.o. (dalej: CPLF)
Coface SA Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (dalej: CPLI)

Administrator danych

Administrator danych to podmiot, który określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych kandydatów do pracy w Coface, spółki Coface są współadministratorami danych. Pełne dane administratorów danych to:
 
Coface Poland Management Services sp. z o. o.
Coface Poland Factoring sp. z o. o.
Coface SA Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur
wszystkie z siedzibą przy al. Jerozolimskich 142 A (02-305) w Warszawie.
 
Jeśli jesteś kandydatem do pracy w Coface, możesz kierować pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych do działu HR Coface: rekrutacja@coface.pl

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe osób ubiegających się o pracę są przetwarzane przez Coface w celu zarządzania procesem rekrutacji, w tym określania uprawnień do zatrudnienia, weryfikacji referencji i kwalifikacji do konkretnego zadania lub stanowiska. W uzasadnionych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może obejmować działania mające na celu spełnienie wymogów administracyjnych dotyczących wiz lub pozwoleń na pracę.

 

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zatrudniony w danym postępowaniu rekrutacyjnym, dane kandydata, na podstawie jego zgody, mogą zostać zatrzymane w celu przyszłej rekrutacji.

kategorie danych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Coface może przetwarzać następujące kategorie danych o kandydatach do pracy:
  • dane identyfikacyjne
imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres zamieszkania, nazwisko rodowe, obywatelstwo;
  • dane kontaktowe
numer telefonu, adres e-mail (firmowy lub prywatny);
  • dane dotyczące zatrudnienia
aktualne informacje o zatrudnieniu, w tym funkcja lub stanowisko, przebieg kariery, oczekiwana kwota wynagrodzenia, informacje o zatrudnieniu u innego pracodawcy, informacje o statusie bezrobotnego, poziom wykształcenia, rok ukończenia szkoły, nazwa ukończonej szkoły, rodzaj ukończonej szkoły, profil, stopień (tytuł naukowy lub zawodowy), specjalizacja, ukończone studia podyplomowe, ukończone kursy i szkolenia, dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, znajomość języków obcych, umiejętności obsługi komputera, prawo jazdy;

Type11

Odbiorcy danych

 

Dane osobowe kandydatów mogą zostać ujawnione w celach związanych z rekrutacją innym spółkom z grupy Coface.

Prawa

Wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Coface, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych. Każda osoba ma prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli te dane nie są aktualne.

W przypadku nieprawidłowości, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez 24 miesiące od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Ten okres przechowywania uzasadniony jest uzasadnionymi interesami Coface, w szczególności ochroną przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

 

Dane pracowników, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, są przechowywane do momentu odwołania tej zgody. Zgodę można odwołać w każdym momencie.

Jeśli jesteś kandydatem do pracy w Coface, możesz kierować wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych do działu HR firmy Coface : rekrutacja@coface.pl
Góra
  • Polish
  • English