pol-PL

NOWE PUBLIKACJE

06.02.2019
Publikacje korporacyjne

Wszystkie publikacje Coface

06.07.2017
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów

W ramach aktualizacji ocen ryzyka w drugim kwartale 2017 roku Coface zweryfikował oceny 11 krajów. Oceny zostały podwyższone 5 krajom: Hiszpanii do A2, Portugalii do A3, Rosji do B, Jamajce do B, Uzbekistanowi do C, a obniżone 6 krajom: Katarowi do A4, Mauritiusowi do A4, Namibii do B, Bahrajnowi do C, Salwadorowi do C, Burundi do E. Ze względu na wartość polskiego eksportu najbardziej istotnymi zmianami dla naszych eksporterów są podwyższenia ocen Rosji i Hiszpanii. Natomiast na poziomie sektorowym – w kilku krajach nastąpiły zmiany w przemyśle motoryzacyjnym i rolno-spożywczym.

Czytaj więcej
12.06.2017
Publikacje ekonomiczne

Panorama: Brexit. Mimo wstrząsów Wielka Brytania pozostanie atrakcyjna dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa wykazały się odpornością na zawirowania od czasu referendum, jednak spadek inwestycji zaczyna być widoczny.
Spowolnienie wzrostu gospodarczego (1,4 proc. w 2017 roku i 1,2 proc. w 2018 roku) spowoduje zwiększenie liczby upadłości przedsiębiorstw odpowiednio o 8,7 proc. i 8 proc.

Czytaj więcej
09.05.2017
Publikacje korporacyjne

Panorama: Niedobory pracowników w Europie Środkowej i Wschodniej są korzystne dla gospodarstw domowych, ale stanowią zagrożenie dla firm

Sytuacja na rynkach pracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. wzrost płac, obniżenie stóp bezrobocia) ma pozytywny wpływ na gospodarstwa domowe. Jednocześnie firmy znajdują się w gorszym położeniu - spotykają się z trudnościami w rekrutacji, mają do czynienia z większą siłą przetargową podczas negocjacji płacowych i są zmuszone akceptować wyższe koszty wynagrodzeń.

Czytaj więcej
06.02.2017
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Badanie płatności w Polsce. Opóźnienia w płatnościach najbardziej dotkliwe dla budownictwa i transportu

Badanie płatności przeprowadzone przez Coface wśród polskich firm wykazało, że blisko 1/4 przedsiębiorstw w Polsce posiada zaległości płatnicze, których termin zapłaty minął co najmniej 3 miesiące temu. Średnie opóźnienie płatnicze dla wszystkich sektorów wynosi 51,5 dnia.

Czytaj więcej
25.01.2017
Publikacje ekonomiczne

Panorama Coface: Prognozy Coface na 2017 rok. Aktualizacja ocen ryzyka 15 krajów

Po dwóch następujących po sobie latach wolniejszego światowego wzrostu gospodarczego, rok 2017 powinien przynieść lekką poprawę prognoz.

Czytaj więcej
23.12.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Uberyzacja francuskiej gospodarki - pozytywny bodziec dla zatrudnienia, ale na jak długo?

Bankructwa przedsiębiorstw taksówkarskich w znacznym stopniu równoważone są przez prywatne pojazdy na wynajem, dostępne w rejonie Wielkiego Paryża.

Czytaj więcej
30.11.2016
Publikacje korporacyjne

Aktualizacja ocen ryzyka sektorowego w 6 regionach świata

Coface zaktualizował oceny ryzyka sektorowego w 6 regionach świata. Z raportu wynika, że w przypadku 1/3 sektorów oceny zostały obniżone.

Czytaj więcej
16.09.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Raport nt. upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2016 r.

Polskie spółki nadal czerpią korzyści ze sprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych, charakteryzujących się dużym popytem krajowym i zagranicznym. Tegoroczne spowolnienie wzrostu to efekt obniżenia tempa inwestycji (które w pierwszej połowie 2016 r. spadło o 3,6 proc. r/r). Częściowo jest to spowodowane opóźnieniem realizacji inwestycji współfinansowanych z UE, w ramach nowej perspektywy finansowej. Do innych czynników należy zaliczyć ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak możliwe zmiany przepisów prawa, wahania kursów walutowych oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tzw. Brexitu.

Czytaj więcej
01.09.2016
Publikacje ekonomiczne

Aż 84 proc. niemieckich przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w płatnościach

Coface przeprowadził badanie dotyczące regulowania płatności przez niemieckie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej
12.08.2016
Publikacje korporacyjne

Spowolnienie w gospodarce chińskiej utrzyma się w 2016 i 2017 r.

Chińska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie 6,9 proc., co stanowi najniższe tempo rozwoju od 25 lat.

Czytaj więcej
27.07.2016
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował oceny ryzyka sektorowego w 6 regionach świata

Ryzyka sektorowe wciąż rosną na rynkach wschodzących

Czytaj więcej
13.07.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama upadłości dla Europy Środkowo-Wschodniej

W minionym roku liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw spadła w 9 z 13 krajów, a ich średnia ważona pod względem PKB w regionie wyniosła -14 proc.

Czytaj więcej
15.04.2016
Publikacje korporacyjne

Coface: Polska z niskim poziomem ryzyka sektorowego

Coface przygotował raport kwartalny nt. ocen sektorowych w wybranych regionach świata.

Czytaj więcej
22.03.2016
Publikacje korporacyjne

Opóźnienia płatności dotknęły 80 proc. firm w Chinach. Rokowania dla gospodarki nie są dobre.

Z badania przeprowadzonego przez Coface wśród 1000 chińskich przedsiębiorstw wynika, że 8 na 10 firm w 2015 r. nie otrzymało płatności na czas.

Czytaj więcej
01.03.2016
Publikacje korporacyjne

Rok 2015 przyniósł kolejny spadek liczby bankructw we Francji

Jedno na 77 przedsiębiorstw upada we Francji

Czytaj więcej
24.02.2016
Publikacje korporacyjne

Chiny zwiększą inwestycje w Ameryce Łacińskiej

Ekonomiści Coface zwracają uwagę na fakt, że Chiny ogłosiły zamiar zwiększenia swoich inwestycji w Ameryce Łacińskiej. Zwiększeniu ma ulec również wartość wymiany handlowej.

Czytaj więcej
31.12.2015
Publikacje korporacyjne

W Turcji niepewność polityczna i gwałtowne osłabienie liry

Turcja - duża niepewność polityczna, problemy w sferze bezpieczeństwa oraz globalne obawy dotyczące gospodarki kraju spowodowały gwałtowne osłabienie liry, która we wrześniu osiągnęła historyczne minimum względem USD.

Czytaj więcej
02.12.2015
Publikacje korporacyjne

Sytuacja francuskich przedsiębiorstw stopniowo poprawia się

Ekonomiści Grupy prognozują wzrost gospodarczy Francji w 2016 r. Zmniejsza się liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw, choć w dalszym ciągu jest ich dużo.

Czytaj więcej
24.11.2015
Publikacje korporacyjne

Egipt: powolne ożywienie i wyzwania strukturalne

Coface prognozuje poprawę w egipskiej gospodarce. Ożywienie będzie wynikiem: stabilizacji sytuacji politycznej, reform gospodarczych oraz inwestycji zagranicznych. Na poprawiającej się sytuacji skorzysta przede wszystkim turystyka i motoryzacja.

Czytaj więcej
12.11.2015
Publikacje korporacyjne

Brazylia: brak cudownego lekarstwa na kryzys

Brazylia, której Coface obniżył we wrześniu ocenę ryzyka do poziomu B (znaczne ryzyko zadłużenia przedsiębiorstw), przeżywa okres gospodarczych rewolucji. Podwyższenie stóp procentowych przez Bank Centralny, mające na celu poskromienie inflacji, odbiło się negatywnie na tempie wzrostu PKB. Spadek aktywności gospodarczej przekłada się na niższe wpływy podatkowe do budżetu i grozi koniecznością dokonania korekty fiskalnej. Ponadto rząd potrzebuje poparcia Kongresu, aby wygenerować zakładaną pierwotną nadwyżkę budżetową – jednak tego wsparcia brakuje. Niestabilność sytuacji politycznej wywiera istotny wpływ na krajowe wyniki gospodarcze.

Czytaj więcej
21.10.2015
Publikacje korporacyjne

Lepsze perspektywy dla europejskiego rynku energii fotowoltaicznej

Coface optymistycznie ocenia europejski sektor fotowoltaiki głównie dzięki energetycznej integracji Europy.

Czytaj więcej
20.10.2015
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował kwartalne oceny ryzyka sektorowego

Coface dokonał rewizji oceny ryzyka dla trzech sektorów: motoryzacyjnego, energetycznego oraz teleinformatycznego. W trzecim kwartale, mimo spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w skali światowej, dynamika w poszczególnych sektorach i regionach geograficznych wciąż jest mocno zróżnicowana.

Czytaj więcej
24.09.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA CHIN: Rozpędzony chiński smok zaczyna hamować

Mało prawdopodobnym jest, by tempo wzrostu gospodarczego w Chinach przekroczyło 6,7 proc. w 2015 r. i 6,2 proc. w 2016 r. w porównaniu z wynikiem 13,4 proc. osiąganym w latach 2006-2007.

Czytaj więcej
15.09.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA Ameryki Łacińskiej: sytuacja gospodarcza nie poprawia się

Wzrost w Ameryce Łacińskiej hamuje systematycznie od 2011 r. Na koniec 2015 r. – przy oczekiwanym spadku PKB o 0,2 proc. w regionie – trend zniżkowy zostanie utrzymany.

Czytaj więcej
10.09.2015
Publikacje korporacyjne

Coface opublikował ranking 50 największych firm w regionie Adriatyku i na Bałkanach

Zmiana na pozycji lidera.

Czytaj więcej
31.08.2015
Publikacje korporacyjne

500 największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej wg Coface

Coface już po raz dziesiąty przygotował zestawienie największych firm operujących na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj więcej
23.07.2015
Publikacje korporacyjne

2014 Activity report

Our IPO (Euronext, Paris) on 27 June 2014 was a success, confirmed subsequently on 22 December by Coface’s listing on the SBF 120 index. Its success proved that investors recognise the soundness of our Strong Commitment strategic plan, our governance, and the quality of our results in recent years.

Czytaj więcej
22.07.2015
Publikacje korporacyjne

Sektor motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej silnie zależny od zagranicznych inwestycji

Europa Środkowo-Wschodnia stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji światowych producentów samochodów. W 2014 r. w Europie Wschodniej wyprodukowano 3,6 mln pojazdów, co stanowi 21 proc. całkowitej produkcji UE.

Czytaj więcej
23.06.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA INDII: Czy gospodarcze ożywienie w Indiach można przypisać gabinetowi premiera Modiego?

W maju 2015 r. MFW określił Indie jako „jeden z najjaśniejszych punktów na globalnej mapie gospodarczej” głównie ze względu na skutecznie prowadzoną politykę i odzyskanie stabilności politycznej w kraju. Coface oczekuje, że poziom PKB w Indiach będzie wzrastał w tempie 7,5 proc. rocznie.

Czytaj więcej
01.06.2015
Publikacje korporacyjne

Mniej upadłości wśród francuskich przedsiębiorstw

W ujęciu rok do roku na koniec kwietnia 2015 r. liczba niewypłacalności firm spadała w tempie porównywalnym z końcem 2014 r. – odpowiednio -2,7 proc. oraz -2,9 proc. w 2014 r. Oznaki poprawy sytuacji zauważone po raz pierwszy w 2014 r. utrzymują się. Gwałtowny wzrost liczby upadłości podmiotów gospodarczych w pierwszych czterech miesiącach wynikał częściowo z odrabiania zaległości z końca roku. Wskaźniki były wówczas sztucznie zaniżone wskutek protestów pracowników sądów. Problem ten ponownie pojawił się w maju.

Czytaj więcej
05.05.2015
Publikacje korporacyjne

70 proc. firm z regionu Azji i Pacyfiku doświadczyło opóźnień w płatnościach w 2014 r.

Badanie Coface przeprowadzone w krajach Azji i Pacyfiku (APAC) objęło 2695 firm z 8 gospodarek. 70 proc. ankietowanych podmiotów doświadczyło w 2014 r. opóźnień w płatnościach, co stanowi najwyższy odsetek od 3 lat.

Czytaj więcej
16.04.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA MEKSYKU: powolne ożywienie gospodarcze

Od podpisania w grudniu 2012 r. Przymierza dla Meksyku (Pacto por Mexico), umowy przeforsowanej przez trzy główne partie polityczne, kraj był świadkiem wielu reform.

Czytaj więcej
09.04.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA CZECH: Wszystkie oczy na Czechy

Dobre perspektywy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz konsumpcji gospodarstw domowych.

Czytaj więcej
12.03.2015
Publikacje korporacyjne

Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm

Coface przeprowadził nowe badanie na temat zarządzania ryzykiem kredytowym w chińskich firmach , według którego w ubiegłym roku 8 na 10 firm nie otrzymało należności na czas.

Czytaj więcej
06.03.2015
Publikacje korporacyjne

Skutki spadku cen ropy na świecie dla Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska należy do obszarów o rozbudowanej produkcji przemysłowej, zaś niedawny spadek cen ropy na świecie niesie za sobą szereg konsekwencji dla krajów tego regionu. Które kraje odnoszą korzyści przy niskich indeksach, a którym pozostaje tylko liczyć straty?

Czytaj więcej
02.02.2015
Publikacje korporacyjne

Region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: postęp po Arabskiej Wiośnie?

Po okresie niepokojów politycznych i społecznych, aktywność gospodarcza zyskuje na sile w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Oczekuje się, że wzrost wyniesie 2,6 proc. w 2014 r. i przyspieszy do 3,2 proc. w 2015 r.

Czytaj więcej
27.01.2015
Publikacje korporacyjne

Sektor budownictwa w Polsce – czy trudne czasu dobiegły końca?

Statystyki dotyczące niewypłacalności przedsiębiorstw budowlanych w Polsce pokazują, że udało się zrobić istotny krok naprzód. Branża, która w latach 2010–2012 charakteryzowała się wysokim poziomem upadłości przedsiębiorstw, przeobraziła się w sektor wykazujący największą poprawę pod względem liczby przypadków niewypłacalności.

Czytaj więcej
23.01.2015
Publikacje korporacyjne

Deprecjacja kursów walut w 2014 r. osłabiła rentowność tureckich spółek

Wyniki finansowe tureckich spółek zależą w dużym stopniu od popytu krajowego oraz zmienności kursów walut

Czytaj więcej
16.01.2015
Publikacje korporacyjne

Gospodarka Ameryki Łacińskiej przyspiesza

Jeszcze trzydzieści lat temu Amerykę Łacińską postrzegano przez pryzmat negatywnych zjawisk, takich jak „dyktatura”, „kryzys zadłużenia” czy „wysoka inflacja”. Po latach, region zaczyna być kojarzony ze wzrostem gospodarczym, wyłanianiem się nowej klasy średniej, ograniczaniem ubóstwa i poskramianiem inflacji.

Czytaj więcej
13.11.2014
Publikacje korporacyjne

Liczba upadłości w Polsce przestaje rosnąć. Jak długo to potrwa?

Statystyka upadłości polskich przedsiębiorstw wskazuje na poprawę sytuacji krajowych firm w pierwszej połowie 2014 r., kiedy to ogłoszono 402 bankructwa, czyli o 11,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Czytaj więcej
23.10.2014
Publikacje korporacyjne

RAPORTY O KRAJACH - COUNTRY ESSENTIALS 2014

COFACE COUNTRY ESSENTIALS – raporty o krajach z Europy Środkowej i Wschodniej.

Czytaj więcej
14.10.2014
Publikacje korporacyjne

Kij i marchewka: Chiny w obliczu wyzwań

Analitycy Coface przewidują, że chińska gospodarka wzrośnie w 2014 r. o 7,4 proc.

Czytaj więcej
09.10.2014
Publikacje korporacyjne

Panorama Rosji. Czy gospodarka Rosji zmierza w kierunku stagnacji?

Istotne osłabienie gospodarki rosyjskiej miało znaczący wpływ na kryzys ekonomiczny na Ukrainie. W 2013 r. wzrost gospodarczy Rosji obniżył się do poziomu 1,3%, podczas gdy w latach 2000–2011 wynosił średnio 4,8%.

Czytaj więcej
25.06.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama Country Risk I połowa 2014 - zaktualizowane oceny ryzyka krajów.

Na koniec pierwszego półrocza Coface aktualizuje oceny ryzyka krajów. Zwracamy uwagę na poprawę ocen czterech krajów ważnych dla polskiego eksportu (Niemcy, Wielka Brytania, Austria i Hiszpania).

W opracowaniu omówiono także bardziej szczegółowo zdecydowane ożywienie w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej
27.05.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama sektorowa Coface. Aktualne oceny ryzyka. Przemysł elektroniczny w Azji.

Panorama sektorowa Coface przestawia ryzyko kredytowe dla 14 kluczowych sektorów gospodarki, w trzech głównych regionach świata.

W bieżącej panoramie szczegółowej analizie poddano branżę elektroniczną w Azji i zmieniające się realia jej funkcjonowania, skutkujące wzrostem dynamiki i zwiększonym ryzykiem.

Czytaj więcej
15.04.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama Coface. Upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej w 2014

Upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej w 2013 roku:
Wzrost liczby bankructw na skutek osłabionych warunków gospodarczych.

Dane zebrane przez Coface lokalnie w krajach regionu wskazują, że rekordowa liczba upadłości z roku 2012 została przekroczona w 2013 roku o 5 procent. Wzrost upadłości w 2013 roku w Europie Środkowo-Wschodniej spowodowany był spowolnieniem gospodarczym w strefie Euro, pogłębiającym się spadkiem popytu krajowego, kontynuowanym procesem oddłużania sektora prywatnego oraz trwającą konsolidacją finansów publicznych w większości krajów regionu.

Czytaj więcej
27.03.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama Country Risk wiosna 2014 - zaktualizowane oceny ryzyka krajów. Nowa dziesiątka za placami krajów BRICS.

Coface zaktualizował w marcu oceny ryzyka krajów: USA i Wlk. Brytania w górę, Rosja, Turcja, Brazylia w dół. Ponadto Coface zwraca uwagę na 10 krajów wschodzących, depczących po piętach krajom BRICS.

Czytaj więcej
07.02.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama kraju. Co czeka Chiny w roku 2014?

W kwartalnym opracowaniu poświęconym sytuacji gospodarczej w Chinach, analitycy Coface - przedstawiając prognozę dla tego kraju na 2014 r. - zwracają uwagę na dwa podstawowe zagrożenia związane ze wzrostem kosztów finansowania i nadwyżką mocy produkcyjnych.

Czytaj więcej
07.01.2014
Publikacje ekonomiczne

Panorama sektorowa Coface. Sektor tekstylny.

Kolejna kwartalna panorama sektorowa Coface zawiera aktualizacje ocen ryzyka kredytowego w branżach na świecie. Ocenę ryzyka dla sektora detalicznego i motoryzacyjnego w Ameryce Północnej oraz sektora usług na rynkach wschodzących Azji podwyższono do poziomu „umiarkowanego”. Szczegółowej analizie poddano europejską branżę tekstylną, w której kluczem do sukcesu są inwestycje w innowacje.

Czytaj więcej
28.11.2013
Publikacje ekonomiczne

Upadłości przedsiębiorstw we Francji: brak spodziewanej poprawy w 2014 r.

Liczba francuskich firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej utrzymuje się na wysokim poziomie: w ciągu minionych dwunastu miesięcy zanotowano 62431 upadłości, co jest równoznaczne ze wzrostem o +4,3%. Po okresowym wzroście liczby bankructw dużych przedsiębiorstw, ponownie z największymi trudnościami borykają się firmy z sektora MSP.

Czytaj więcej
22.10.2013
Publikacje ekonomiczne

Aktualne korekty ocen ryzyka krajów wg Coface. USA na liście pozytywnej

Skorygowana została między innymi ocena USA, ocenę A2 umieszczono na pozytywnej liście obserwacyjnej, pomimo minionego paraliżu budżetowego. W załączeniu znajdą Państwo dodatkowy komentarz, uzasadniający tę decyzję. Przypominamy, że oceny Coface określają średni poziom ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw w danym kraju i nie dotyczą długu publicznego.

Czytaj więcej
07.10.2013
Publikacje ekonomiczne

Coface obniża ocenę dla trzech sektorów gospodarki światowej

Autorski wskaźnik, opracowany przez ekonomistów Coface w oparciu o zachowania płatnicze firm, sygnalizuje ostrzeżenie dla trzech z czternastu badanych sektorów gospodarki. Obniżeniu uległy oceny dla branży motoryzacyjnej, chemicznej i farmaceutycznej.

Czytaj więcej
02.09.2013
Publikacje ekonomiczne

Ranking TOP 500 CEE 2013

500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Na liście Coface co trzecie przedsiębiorstwo jest z Polski.
W przygotowanym po raz ósmy przez Coface rankingu TOP 500 CEE znalazło się 500 najsilniejszych firm regionu. Kontynuacja osłabienia gospodarczego w roku 2012 nie zachwiała pozycją tych najmocniejszych, wpłynęła jednak na ich wyniki, co jest zauważalne chociażby w zmniejszeniu zysków całej pięćsetki o 32 procent. Polskie spółki przodują w rankingu, w tym roku znalazło się w nim 171 przedsiębiorstw z naszego kraju, a więc ponad jedna trzecia. Do pierwszej dziesiątki, poza liderem, którym niezmiennie pozostaje PKN ORLEN, trafiły jeszcze Lotos, PGE, Jeronimo Martins i PGNiG.

Czytaj więcej
20.03.2013
Publikacje ekonomiczne

Transformation of emerging country risk

In this Panorama, Coface highlights the radical transformation of risks in emerging countries. While traditional country risk (sovereign risk, external vulnerability) has appreciably declined, three new risks are appearing and need to be monitored.

Czytaj więcej
Góra
  • Polish
  • English