pol-PL
29.06.2020

Niewypłacalność firm w Europie: zmiany w procedurach prawnych tymczasowo wydłużają terminy płatności

Niewypłacalność firm w Europie: zmiany w procedurach prawnych tymczasowo wydłużają terminy płatności

Skala ekonomicznych konsekwencji pandemii COVID‑19 w Europie jest bezprecedensowa. Podwójny szok podażowo-popytowy spowodował zatrzymanie produkcji (przynajmniej częściowe) w wielu firmach, ponieważ pracownicy nie mogli przychodzić do pracy oraz spadek konsumpcji związany z ograniczeniami mobilności. Mniejsze przychody pogorszyły sytuację płynnościową firm, prowadząc do wydłużenia opóźnień w płatnościach, a w konsekwencji do powstania zaległości płatniczych. W odpowiedzi na kryzys w wielu krajach europejskich wprowadzono tymczasowe zmiany przepisów regulujących procedury stosowane w przypadku zaległości w płatnościach.

W większości krajów europejskich zaległości płatnicze muszą być zgłaszane do kompetentnego organu w określonym terminie. Jest to obowiązkiem dyrektora przedsiębiorstwa, który w przypadku jego niedopełnienia może być pociągnięty do odpowiedzialności. Władze wszczynają wówczas postępowanie upadłościowe. Jednak w celu jednoczesnej ochrony struktury gospodarki oraz jej zdolności do odzyskania kondycji po opanowaniu pandemii, zdecydowana większość rządów w Europie podjęła dwa główne kroki: wdrożenie środków wspierających przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach – w tym na przykład odroczenia (lub anulowanie) składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub gwarancje państwowe dla kredytów bankowych – oraz tymczasowe zmiany przepisów dotyczących postępowania upadłościowego.

Rząd niemiecki zaproponował zawieszenie do 30 września 2020 r. obowiązku wszczynania postępowania upadłościowego przez kierownictwo firmy w ciągu trzech tygodni od wykrycia niewypłacalności lub nadmiernego zadłużenia. Środek ten może zostać przedłużony do 31 marca 2021 r. dekretem Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Hiszpania zdecydowała się na uchylenie analogicznego obowiązku do 31 grudnia (początkowo na dwa miesiące po zaprzestaniu regulowania zobowiązań płatniczych). We Włoszech do 30 czerwca wyłącznie Urząd Prokuratora Publicznego ma prawo otworzyć postępowanie w sprawie nieregulowania zobowiązań płatniczych.

We Francji do 24 sierpnia dyrektor przedsiębiorstwa nie jest już zobowiązany do rozpoczynania postępowania upadłościowego w ciągu 45 dni od wystąpienia zawieszenia płatności pod rygorem odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu wniosku o upadłość. Do tego czasu istnienie lub brak zawieszenia płatności będą oceniane na podstawie sytuacji spółki na dzień 12 marca. W Wielkiej Brytanii, w oczekiwaniu na wejście w życie ustawy o zaległościach płatniczych, której projekt złożono 20 maja, wierzyciele nie mogą otwierać postępowań w sprawie takich zaległości. Gdyby środki przewidziane tą ustawą miały wejść w życie w czerwcu, obowiązywałoby one do lipca.

Wyjątkiem w Europie jest Holandia, gdzie od początku pandemii rząd nie wdrożył żadnych awaryjnych środków dotyczących zaległości płatniczych.

Niemniej jednak, zważywszy na siłę wstrząsu gospodarczego oraz tymczasowy charakter tych środków, nie zapobiegną one znacznemu wzrostowi niewypłacalności, gdy już przestaną obowiązywać.

Perspektywa zróżnicowanego i odłożonego w czasie wzrostu niewypłacalności w Europie mimo zmian w przepisach

Według modeli prognostycznych Coface, w drugiej połowie 2020 r. oraz w 2021 r. należy spodziewać się gwałtownego wzrostu liczby niewypłacalności w Europie. W Niemczech, które ucierpiały najmniej, wciąż wszystko wskazuje na to, że wzrost niewypłacalności w okresie od końca 2019 r. do końca 2021 r. wyniesie 12 proc. Mocniej skutki kryzysu odczują Francja (+21 proc.) i Hiszpania (+22 proc.). Najsilniejszy wzrost liczby niewypłacalności jest jednak spodziewany w Holandii (+36 proc.), Wielkiej Brytanii (+37 proc.) i Włoszech (+37 proc.).

Mimo że prognozy dotyczące niewypłacalności są zasadniczo zgodne z prognozami wzrostu, zaznaczają się też pewne rozbieżności. Pod tym względem najmniej ucierpieć powinny Holandia i Niemcy, gdzie spadek PKB w 2021 r. w stosunku do 2019 r. wyniesie mniej niż 2 proc. Gorzej będzie we Francji i Hiszpanii: odpowiednio -3 proc. i -4 proc. W Wielkiej Brytanii i Włoszech spadek w stosunku do poprzedniego roku będzie jeszcze wyraźniejszy: -5 proc i -6 proc.

W niektórych przypadkach te rozbieżności można wyjaśnić brakiem tymczasowych zmian w przepisach w postępowaniu upadłościowym (np. w Holandii). Dynamika zmian skali upadłości w okresie kurczenia się gospodarki jest powiązana także z kosztami takiego postępowania (niższymi w Wielkiej Brytanii i Holandii).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pobierz tę notatkę prasową : Niewypłacalność firm w Europie: zmiany w procedurach prawnych tymcz... (306,29 kB)

Patrz także


KONTAKT DLA MEDIÓW
 
Beata Padzik
Kierownik Działu Marketingu i PR 
T. (+48 22) 465 00 12
M. (+48) 503 079 022
E. beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English