pol-PL
06.07.2017
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów

Drugi kwartał 2017 roku oznacza nowe rozdanie dla Europy i Rosji. Natomiast na poziomie sektorowym – w kilku krajach nastąpiły zmiany w przemyśle motoryzacyjnym i rolno-spożywczym.

 

 

 

 

Firma Coface - z myślą o zapewnieniu przedsiębiorstwom pełnego obrazu ryzyka występującego na świecie - publikuje kwartalne oceny 13 sektorów w 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB. Wyznacza również oceny ryzyka krajowego dla 160 państw.

 

W Europie przyśpieszenie, czego dowodem są podwyższenia ocen wielu krajów

 

Sprzeczne sygnały napływające z gospodarki USA (A2, ryzyko niskie) i brak jasności co do pakietu budżetowych środków stymulacyjnych nakazują zachowanie ostrożności. Mimo poprawy PKB w pierwszym kwartale 2017 roku (wzrost z 0,7 proc. do 1,2 proc.) i najniższej stopy bezrobocia od prawie 16 lat, konsumpcja gospodarstw domowych nadal słabnie. Biorąc pod uwagę oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych, można się spodziewać spowolnienia akcji kredytowej.

 

W ożywionym amerykańskim sektorze energetycznym poziom ryzyka podniesiono do „bardzo wysoki”. W wyniku rozluźnienia regulacji nadal będziemy mieć do czynienia ze wzrostem wydobycia ropy naftowej i rozwojem usług dystrybucyjnych w tej branży.

 

W dobrej sytuacji znajduje się strefa euro - warunki finansowe są korzystne, inwestycje mogą liczyć na wsparcie, rośnie zaufanie do korporacji i ich przedsięwzięć. Liczba niewypłacalności firm maleje w prawie wszystkich krajach. Wyjątkiem są Wielka Brytania (osłabiona spadkiem konsumpcji) i Belgia (czwarty największy partner handlowy strefy euro). W roku 2017, w tych dwóch państwach upadłości przedsiębiorstw prawdopodobnie wzrosną - odpowiednio o +9 proc. i +5 proc.(według prognoz Coface).

 

Coface podnosi ocenę Hiszpanii (gdzie wzrost gospodarczy i handel zagraniczny charakteryzują się szczególną dynamiką) do A2 i Portugalii (która właśnie przestała borykać się z procedurą nadmiernego deficytu wszczętą przez Komisję Europejską) do A3.

 

Pozytywne trendy daje się zaobserwować w wielu sektorach. Przemysł rolno- spożywczy, zarówno w całej Europie Zachodniej, jak i we Francji, ocenia się obecnie na poziomie „ryzyka średniego”. Jest to wynikiem rosnących cen surowców oraz zakończenia fatalnych warunków klimatycznych dla upraw. Przemysł metalowy w Niemczech sklasyfikowano jako „ryzyko średnie” ze względu na stabilizację cen i pozytywny rozwój sytuacji na najważniejszych rynkach. Sektor motoryzacyjny we Włoszech oceniany jest obecnie jako sektor „niskiego ryzyka”.

 

Europa Środkowo-Wschodnia wciąż otrzymuje coraz lepsze oceny. W ramach obecnej oceny sektor farmaceutyczny sklasyfikowano na poziomie „ryzyka niskiego” ze względu na wzrost popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Poprawiła się też klasyfikacja sektora energetycznego („ryzyko średnie”) - zarówno na poziomie regionalnym, jak i w Polsce. Pozytywny wpływ na sytuację w tym sektorze wywierają: rentowność koncernów paliwowych i oczekiwany wzrost popytu. Dzięki nowym inwestycjom infrastrukturalnym i ożywieniu w sektorze motoryzacyjnym, przemysł metalowy - na poziomie regionalnym i w Polsce – Coface ocenił na poziomie „ryzyka średniego”.

 

Niejednolite wyniki gospodarek wschodzących - np. Rosji, Chin i Indii

 

W Rosji obserwujemy lekkie ożywienie. Ocenę tego kraju podnieśliśmy do poziomu B. Rosną inwestycje i produkcja przemysłowa, a sprzedaż detaliczna przestała spadać w związku z ograniczonym poziomem inflacji (około 4 proc.). Poprawiły się wyniki w zakresie sprzedaży samochodów (+11 proc. w roku 2017), dzięki czemu ocena sektora przeszła z poziomu „ryzyka bardzo wysokiego” na „ryzyko wysokie”. Wydaje się, że największe korzyści z ożywienia gospodarczego w Rosji (a także z funduszy Banku Światowego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju) czerpie Uzbekistan (ocena C). Nie bez znaczenia jest tu również zmniejszenie politycznej niepewności.

 

W azjatyckich gospodarkach wschodzących sytuacja nie jest jednoznaczna. Np. w Chinach(poziom obniżony do B w czerwcu 2016 r. - „ryzyko znaczne”) wskaźniki znów są czerwone. Chińska gospodarka zwalnia przy jednoczesnym wzroście ryzyka niewypłacalności firm - głównie ze względu na surowsze warunki kredytowania. Coface obniżył ocenę przemysłu motoryzacyjnego do poziomu „ryzyko wysokie” (na poziomie regionalnym i w Chinach) w związku z drastycznymi mechanizmami kontroli silników spalinowych w pojazdach.  Niemniej jednak pomimo spadku sprzedaży w sektorze motoryzacyjnym branża detaliczna korzysta na rosnącym popycie i dlatego nastąpiła zmiana jej klasyfikacji na „ryzyko niskie”. W Indiach klasyfikacja sektora rolno-spożywczego na poziomie „ryzyka średniego” wynika z warunków klimatycznych, które wróciły do stanu normalnego.

 

Coraz większe ryzyko na Bliskim Wschodzie i w Afryce

 

Bliski Wschód i Afryka to obszary, których oceny na przestrzeni lat 2014-2015 pogorszyły się najbardziej. Wiąże się to z rosnącym napięciem politycznym oraz spadającymi cenami ropy naftowej i gazu. W tym kwartale Coface obniżył oceny kilku państw: Kataru  (obecnie A4) – tu sytuacja gospodarcza i finansowa może się pogorszyć z powodu niedawnych decyzji podjętych przez inne państwa Zatoki Perskiej; Bahrajnu (obecnie C) - który stoi w obliczu wysokiego deficytu budżetowego i nadmiernego zadłużenia; Namibii (obecnie B) – gdzie notujemy słabe prognozy na bieżący rok (mimo ożywienia w sektorze wydobywczym); Mauritiusu (obecnie A4) – który otrzymał niższe oceny w międzynarodowych porównaniach  odnoszących się do środowiska biznesowego.

 

Poza tym w regionie rośnie ryzyko po stronie sektorowej. Widać to po obniżeniu oceny sektora farmaceutycznego do „ryzyka średniego” w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, z powodu cięć w wydatkach publicznych.

 

ratingi5

 

Oceny ryzyka krajów prowadzone przez Coface obejmują 160 państw i przyznawane są według 8-stopniowej skali w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko do przyjęcia), A4 (ryzyko raczej do przyjęcia), B (ryzyko znaczne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie), E (ryzyko ekstremalne).

 

Oceny ryzyka sektorowego (13 sektorów w 6 regionach geograficznych i 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB) podaje się na skali 4-stopniowej: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie i ryzyko bardzo wysokie.

 

Pobierz tę publikację : Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów (393,53 kB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Patrz także


Panorama w języku angielskim dostępna jest TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English