pol-PL
22.10.2013
Publikacje ekonomiczne

Aktualne korekty ocen ryzyka krajów wg Coface. USA na liście pozytywnej

Aktualne korekty ocen ryzyka krajów wg Coface. USA na liście pozytywnej
Zmiany ocen ryzyka krajów
(Coface Country Risk Assessments)

 

Coface patrzy optymistycznie na ryzyko transakcji handlowych w Stanach Zjednoczonych, jest natomiast zaniepokojony poziomem ryzyka w krajach wschodzących – Brazylii i Tajlandii

 

Uwaga: Oceny ryzyka krajów prowadzone przez Coface określają średni poziom ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw w danym kraju w ramach prowadzonych przez nie krótkoterminowych transakcji handlowych. Ocena nie dotyczy długu publicznego.

Aby określić ryzyko danego kraju, Coface analizuje łącznie perspektywy gospodarcze, polityczne i finansowe kraju, doświadczenia Coface nt. płatności firm oraz klimat dla biznesu.

Oceny przyznawane są w siedmiostopniowej skali: A1, A2, A3, A4, B, C, D (zgodnie ze wzrostem ryzyka).

Mogą skutkować także umieszczeniem kraju na liście obserwacyjnej.

 

 

Stany Zjednoczone ponownie odnotowują wzrost i na nowo zdobywają zaufanie liderów biznesu. Ogólnie rzecz biorąc zaawansowane gospodarki mają się lepiej: po dwóch latach recesji, w 2014 r. strefa euro zanotuje skromny, ale jednak wzrost (+1%). W ramach Unii Gospodarczej i Walutowej przewiduje się, że Niemcy wykażą widoczne ożywienie na poziomie 1,8%. We Francji spodziewany jest powolny wzrost (0,6%), poza tym zakończenia recesji mogą się spodziewać Hiszpania i Włochy. Jednak pomimo tej nieznacznej poprawy sytuacji, zaufanie liderów biznesu w Europie jeszcze nie zostało odzyskane.

Niepewna sytuacja dotyczy krajów wschodzących, które zmagają się ze strukturalnym spadkiem dynamiki wzrostu (szacowanym łącznie na 4,8% w 2014 r.), pomimo że kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) skorzystają pośrednio na ożywieniu w krajach rozwiniętych gospodarczo.

W związku z powyższym Coface skorygował oceny ryzyka krajów dla Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Tajlandii.

 

 

Stany Zjednoczone: ocenę A2 umieszczono na pozytywnej liście obserwacyjnej, pomimo minionego paraliżu budżetowego

 

Perspektywa trwałego i zrównoważonego wzrostu (szacowanego na poziomie 1,5% w 2013 r. i 2,2% w 2014 r.) sprawia, że Coface umieścił ocenę A2  dla Stanów Zjednoczonych na pozytywnej liście obserwacyjnej, pomimo aktualnej presji budżetowej.

 

Inwestycje spółek wykazują silny pozytywny trend. Prywatna konsumpcja – główny czynnik napędzający wzrost – odnotowuje lepsze wyniki niż przed kryzysem, wraz ze zbliżającym się zakończeniem redukcji zadłużenia dla gospodarstw domowych. Widać również polepszenie sytuacji

 

 

 

 

przedsiębiorstw. Marże i rentowność rosną przy jednoczesnym niskim poziomie zadłużenia (55%, w porównaniu z 85% w strefie euro), chociaż wzrosty w niektórych sektorach (materiały budowlane, miedź, papier) pozostają ledwie zauważalne. Przedsiębiorstwa stanowią silny segment gospodarki: ich poziom zadłużenia jest niski, a rentowność bardzo wysoka.

 

– „Pomimo ostatnich zawirowań na rynku USA związanych z tzw. „government shutdown” i kwestią podniesienia limitu zadłużenia, sytuacja gospodarcza kraju ulega poprawie – mówi Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce. W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie ożywienie jest stopniowe i widoczne – jak na razie – wyłącznie po stronie konsumpcji prywatnej, USA doświadcza również zauważalnego przyrostu dynamiki inwestycji, czyli czynnika mającego znaczny wpływ na utrzymanie trwałego wzrostu gospodarczego. Otoczenie biznesowe jest sprzyjające, a firmy wykazują dużą zyskowność dzięki m.in. konsumpcji prywatnej wspieranej przez relatywnie niskie zadłużenie gospodarstw domowych oraz nastroje konsumenckie na poziomie sprzed kryzysu, czyli najwyższym od pięciu lat. Wydarzenia ostatnich tygodni dowodzą, że amerykańskie przedsiębiorstwa są w stanie radzić sobie z czasową niepewnością polityczną. Niemniej jednak wypracowane rozwiązanie jest krótkookresowe, ponieważ problem powróci na początku przyszłego roku, kiedy to Kongres będzie głosował ponownie nad budżetem oraz limitem zadłużenia”.

 

 

Brazylia: ocena A3 umieszczona na negatywnej liście obserwacyjnej ze względu na problemy strukturalne

 

Poziom wzrostu w Brazylii rozczarowuje (szacowany na poziomie 2,3% w tym roku oraz 2,9% w 2014 r.) ze względu na mniej optymistyczne dane dotyczące konsumpcji prywatnej oraz szczególnie słaby poziom inwestycji ze strony przedsiębiorstw. Trudności ekonomiczne mają podłoże strukturalne. Brak infrastruktury stanowi ograniczenie dla przedsiębiorstw. Rosnące stopy procentowe mogą poszybować do poziomu blisko 10% pod koniec 2013 r., co stanie na przeszkodzie wszelkim perspektywom znacznego ożywienia.

 

Spowolnienie konsumpcji osłabia przemysł i przedsiębiorstwa, które są od niego uzależnione: producentów urządzeń gospodarstwa domowego, samochodów, czy elektroniki. Rosnące stopy procentowe oraz wygórowane ceny importowanych komponentów i maszyn, ze względu na deprecjację reala, mają jeszcze bardziej niekorzystny wpływ, z powodu pozostających na wysokim poziomie obciążeń podatkowych i kosztów produkcji. Spółki wahają się, czy przyśpieszyć tempo inwestycji. W tym kontekście notowane przez Coface problemy z płatnościami brazylijskich spółek pozostają na wysokim poziomie, zbliżonym do najwyższego – odnotowanego w 2009 r. Zarówno czynniki makroekonomiczne jak i mikroekonomiczne uzasadniają umieszczenie oceny A3 dla Brazylii na negatywnej liście obserwacyjnej .

 

 

 

Tajlandia: ocena A3 umieszczona na negatywnej liście obserwacyjnej ze względu na rosnące zadłużenie gospodarstw domowych

 

Wzrasta poziom ryzyka w Tajlandii, której ocena A3 została wciągnięta na negatywną listę obserwacyjną. Dynamika wzrostu w tym kraju spadła gwałtownie w 2013 r. i pozostanie ograniczona z powodu zadłużenia gospodarstw domowych (80% PKB) w 2014 r. Skutki poprzednich działań stymulujących powoli zanikają. Ponadto problemem nadal będzie mizerny poziom eksportu, związany w szczególności z uzależnieniem od spowolnienia w Chinach.

Pobierz tę publikację : Aktualne korekty ocen ryzyka krajów wg Coface. USA na liście pozytyw... (741,48 kB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Góra
  • Polish
  • English