pol-PL

Wszystkie publikacje Coface

16.09.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama Coface: Raport nt. upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2016 r.

Polskie spółki nadal czerpią korzyści ze sprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych, charakteryzujących się dużym popytem krajowym i zagranicznym. Tegoroczne spowolnienie wzrostu to efekt obniżenia tempa inwestycji (które w pierwszej połowie 2016 r. spadło o 3,6 proc. r/r). Częściowo jest to spowodowane opóźnieniem realizacji inwestycji współfinansowanych z UE, w ramach nowej perspektywy finansowej. Do innych czynników należy zaliczyć ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak możliwe zmiany przepisów prawa, wahania kursów walutowych oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tzw. Brexitu.

Czytaj więcej
12.08.2016
Publikacje korporacyjne

Spowolnienie w gospodarce chińskiej utrzyma się w 2016 i 2017 r.

Chińska gospodarka zanotowała wzrost na poziomie 6,9 proc., co stanowi najniższe tempo rozwoju od 25 lat.

Czytaj więcej
27.07.2016
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował oceny ryzyka sektorowego w 6 regionach świata

Ryzyka sektorowe wciąż rosną na rynkach wschodzących

Czytaj więcej
13.07.2016
Publikacje korporacyjne

Panorama upadłości dla Europy Środkowo-Wschodniej

W minionym roku liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw spadła w 9 z 13 krajów, a ich średnia ważona pod względem PKB w regionie wyniosła -14 proc.

Czytaj więcej
15.04.2016
Publikacje korporacyjne

Coface: Polska z niskim poziomem ryzyka sektorowego

Coface przygotował raport kwartalny nt. ocen sektorowych w wybranych regionach świata.

Czytaj więcej
22.03.2016
Publikacje korporacyjne

Opóźnienia płatności dotknęły 80 proc. firm w Chinach. Rokowania dla gospodarki nie są dobre.

Z badania przeprowadzonego przez Coface wśród 1000 chińskich przedsiębiorstw wynika, że 8 na 10 firm w 2015 r. nie otrzymało płatności na czas.

Czytaj więcej
01.03.2016
Publikacje korporacyjne

Rok 2015 przyniósł kolejny spadek liczby bankructw we Francji

Jedno na 77 przedsiębiorstw upada we Francji

Czytaj więcej
24.02.2016
Publikacje korporacyjne

Chiny zwiększą inwestycje w Ameryce Łacińskiej

Ekonomiści Coface zwracają uwagę na fakt, że Chiny ogłosiły zamiar zwiększenia swoich inwestycji w Ameryce Łacińskiej. Zwiększeniu ma ulec również wartość wymiany handlowej.

Czytaj więcej
31.12.2015
Publikacje korporacyjne

W Turcji niepewność polityczna i gwałtowne osłabienie liry

Turcja - duża niepewność polityczna, problemy w sferze bezpieczeństwa oraz globalne obawy dotyczące gospodarki kraju spowodowały gwałtowne osłabienie liry, która we wrześniu osiągnęła historyczne minimum względem USD.

Czytaj więcej
02.12.2015
Publikacje korporacyjne

Sytuacja francuskich przedsiębiorstw stopniowo poprawia się

Ekonomiści Grupy prognozują wzrost gospodarczy Francji w 2016 r. Zmniejsza się liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw, choć w dalszym ciągu jest ich dużo.

Czytaj więcej
24.11.2015
Publikacje korporacyjne

Egipt: powolne ożywienie i wyzwania strukturalne

Coface prognozuje poprawę w egipskiej gospodarce. Ożywienie będzie wynikiem: stabilizacji sytuacji politycznej, reform gospodarczych oraz inwestycji zagranicznych. Na poprawiającej się sytuacji skorzysta przede wszystkim turystyka i motoryzacja.

Czytaj więcej
12.11.2015
Publikacje korporacyjne

Brazylia: brak cudownego lekarstwa na kryzys

Brazylia, której Coface obniżył we wrześniu ocenę ryzyka do poziomu B (znaczne ryzyko zadłużenia przedsiębiorstw), przeżywa okres gospodarczych rewolucji. Podwyższenie stóp procentowych przez Bank Centralny, mające na celu poskromienie inflacji, odbiło się negatywnie na tempie wzrostu PKB. Spadek aktywności gospodarczej przekłada się na niższe wpływy podatkowe do budżetu i grozi koniecznością dokonania korekty fiskalnej. Ponadto rząd potrzebuje poparcia Kongresu, aby wygenerować zakładaną pierwotną nadwyżkę budżetową – jednak tego wsparcia brakuje. Niestabilność sytuacji politycznej wywiera istotny wpływ na krajowe wyniki gospodarcze.

Czytaj więcej
21.10.2015
Publikacje korporacyjne

Lepsze perspektywy dla europejskiego rynku energii fotowoltaicznej

Coface optymistycznie ocenia europejski sektor fotowoltaiki głównie dzięki energetycznej integracji Europy.

Czytaj więcej
20.10.2015
Publikacje korporacyjne

Coface zaktualizował kwartalne oceny ryzyka sektorowego

Coface dokonał rewizji oceny ryzyka dla trzech sektorów: motoryzacyjnego, energetycznego oraz teleinformatycznego. W trzecim kwartale, mimo spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w skali światowej, dynamika w poszczególnych sektorach i regionach geograficznych wciąż jest mocno zróżnicowana.

Czytaj więcej
24.09.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA CHIN: Rozpędzony chiński smok zaczyna hamować

Mało prawdopodobnym jest, by tempo wzrostu gospodarczego w Chinach przekroczyło 6,7 proc. w 2015 r. i 6,2 proc. w 2016 r. w porównaniu z wynikiem 13,4 proc. osiąganym w latach 2006-2007.

Czytaj więcej
15.09.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA Ameryki Łacińskiej: sytuacja gospodarcza nie poprawia się

Wzrost w Ameryce Łacińskiej hamuje systematycznie od 2011 r. Na koniec 2015 r. – przy oczekiwanym spadku PKB o 0,2 proc. w regionie – trend zniżkowy zostanie utrzymany.

Czytaj więcej
10.09.2015
Publikacje korporacyjne

Coface opublikował ranking 50 największych firm w regionie Adriatyku i na Bałkanach

Zmiana na pozycji lidera.

Czytaj więcej
31.08.2015
Publikacje korporacyjne

500 największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej wg Coface

Coface już po raz dziesiąty przygotował zestawienie największych firm operujących na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj więcej
23.07.2015
Publikacje korporacyjne

2014 Activity report

Our IPO (Euronext, Paris) on 27 June 2014 was a success, confirmed subsequently on 22 December by Coface’s listing on the SBF 120 index. Its success proved that investors recognise the soundness of our Strong Commitment strategic plan, our governance, and the quality of our results in recent years.

Czytaj więcej
22.07.2015
Publikacje korporacyjne

Sektor motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej silnie zależny od zagranicznych inwestycji

Europa Środkowo-Wschodnia stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji światowych producentów samochodów. W 2014 r. w Europie Wschodniej wyprodukowano 3,6 mln pojazdów, co stanowi 21 proc. całkowitej produkcji UE.

Czytaj więcej
23.06.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA INDII: Czy gospodarcze ożywienie w Indiach można przypisać gabinetowi premiera Modiego?

W maju 2015 r. MFW określił Indie jako „jeden z najjaśniejszych punktów na globalnej mapie gospodarczej” głównie ze względu na skutecznie prowadzoną politykę i odzyskanie stabilności politycznej w kraju. Coface oczekuje, że poziom PKB w Indiach będzie wzrastał w tempie 7,5 proc. rocznie.

Czytaj więcej
01.06.2015
Publikacje korporacyjne

Mniej upadłości wśród francuskich przedsiębiorstw

W ujęciu rok do roku na koniec kwietnia 2015 r. liczba niewypłacalności firm spadała w tempie porównywalnym z końcem 2014 r. – odpowiednio -2,7 proc. oraz -2,9 proc. w 2014 r. Oznaki poprawy sytuacji zauważone po raz pierwszy w 2014 r. utrzymują się. Gwałtowny wzrost liczby upadłości podmiotów gospodarczych w pierwszych czterech miesiącach wynikał częściowo z odrabiania zaległości z końca roku. Wskaźniki były wówczas sztucznie zaniżone wskutek protestów pracowników sądów. Problem ten ponownie pojawił się w maju.

Czytaj więcej
05.05.2015
Publikacje korporacyjne

70 proc. firm z regionu Azji i Pacyfiku doświadczyło opóźnień w płatnościach w 2014 r.

Badanie Coface przeprowadzone w krajach Azji i Pacyfiku (APAC) objęło 2695 firm z 8 gospodarek. 70 proc. ankietowanych podmiotów doświadczyło w 2014 r. opóźnień w płatnościach, co stanowi najwyższy odsetek od 3 lat.

Czytaj więcej
16.04.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA MEKSYKU: powolne ożywienie gospodarcze

Od podpisania w grudniu 2012 r. Przymierza dla Meksyku (Pacto por Mexico), umowy przeforsowanej przez trzy główne partie polityczne, kraj był świadkiem wielu reform.

Czytaj więcej
09.04.2015
Publikacje korporacyjne

PANORAMA CZECH: Wszystkie oczy na Czechy

Dobre perspektywy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz konsumpcji gospodarstw domowych.

Czytaj więcej
12.03.2015
Publikacje korporacyjne

Chiny: problemy z płatnościami dotknęły w ubiegłym roku 80% firm

Coface przeprowadził nowe badanie na temat zarządzania ryzykiem kredytowym w chińskich firmach , według którego w ubiegłym roku 8 na 10 firm nie otrzymało należności na czas.

Czytaj więcej
06.03.2015
Publikacje korporacyjne

Skutki spadku cen ropy na świecie dla Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska należy do obszarów o rozbudowanej produkcji przemysłowej, zaś niedawny spadek cen ropy na świecie niesie za sobą szereg konsekwencji dla krajów tego regionu. Które kraje odnoszą korzyści przy niskich indeksach, a którym pozostaje tylko liczyć straty?

Czytaj więcej
02.02.2015
Publikacje korporacyjne

Region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: postęp po Arabskiej Wiośnie?

Po okresie niepokojów politycznych i społecznych, aktywność gospodarcza zyskuje na sile w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Oczekuje się, że wzrost wyniesie 2,6 proc. w 2014 r. i przyspieszy do 3,2 proc. w 2015 r.

Czytaj więcej
27.01.2015
Publikacje korporacyjne

Sektor budownictwa w Polsce – czy trudne czasu dobiegły końca?

Statystyki dotyczące niewypłacalności przedsiębiorstw budowlanych w Polsce pokazują, że udało się zrobić istotny krok naprzód. Branża, która w latach 2010–2012 charakteryzowała się wysokim poziomem upadłości przedsiębiorstw, przeobraziła się w sektor wykazujący największą poprawę pod względem liczby przypadków niewypłacalności.

Czytaj więcej
23.01.2015
Publikacje korporacyjne

Deprecjacja kursów walut w 2014 r. osłabiła rentowność tureckich spółek

Wyniki finansowe tureckich spółek zależą w dużym stopniu od popytu krajowego oraz zmienności kursów walut

Czytaj więcej
16.01.2015
Publikacje korporacyjne

Gospodarka Ameryki Łacińskiej przyspiesza

Jeszcze trzydzieści lat temu Amerykę Łacińską postrzegano przez pryzmat negatywnych zjawisk, takich jak „dyktatura”, „kryzys zadłużenia” czy „wysoka inflacja”. Po latach, region zaczyna być kojarzony ze wzrostem gospodarczym, wyłanianiem się nowej klasy średniej, ograniczaniem ubóstwa i poskramianiem inflacji.

Czytaj więcej
13.11.2014
Publikacje korporacyjne

Liczba upadłości w Polsce przestaje rosnąć. Jak długo to potrwa?

Statystyka upadłości polskich przedsiębiorstw wskazuje na poprawę sytuacji krajowych firm w pierwszej połowie 2014 r., kiedy to ogłoszono 402 bankructwa, czyli o 11,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Czytaj więcej
23.10.2014
Publikacje korporacyjne

RAPORTY O KRAJACH - COUNTRY ESSENTIALS 2014

COFACE COUNTRY ESSENTIALS – raporty o krajach z Europy Środkowej i Wschodniej.

Czytaj więcej
14.10.2014
Publikacje korporacyjne

Kij i marchewka: Chiny w obliczu wyzwań

Analitycy Coface przewidują, że chińska gospodarka wzrośnie w 2014 r. o 7,4 proc.

Czytaj więcej
09.10.2014
Publikacje korporacyjne

Panorama Rosji. Czy gospodarka Rosji zmierza w kierunku stagnacji?

Istotne osłabienie gospodarki rosyjskiej miało znaczący wpływ na kryzys ekonomiczny na Ukrainie. W 2013 r. wzrost gospodarczy Rosji obniżył się do poziomu 1,3%, podczas gdy w latach 2000–2011 wynosił średnio 4,8%.

Czytaj więcej
Góra
  • Polish
  • English