pol-PL

Privacy policy

 
1. Coface Poland companies listed  HERE
as a data admin protects data inserted in coface.pl against access of unauthorised persons according to the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 133, item 883) , in particular the right to access their own data, the right to request an update, and delete data, and the right to object, in the cases specified in the provisions of this Act.
 
2. Personal data are collected, with the consent of the users, for the purpose of binding agreements with users of Coface Group companies, as well as when it is necessary to take action before the conclusion of the contract at the request of the user. In addition, data processing is done when it is necessary for the fulfilment of the legitimate objectives pursued by the Coface Group companies, including conducting direct marketing. Processing does not violate the rights and freedoms of the data subject.
 
3. Each participant has the full right to access their personal data and correct them. In order to realize these rights contact with Coface is done by phone please dial 22 465 00 00, in electronic form to the address office@coface.pl or letter registered mail sent to the address of Coface, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warsaw.
Administrator danych na serwisie coface.pl, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Coface zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 
 
2. Dane osobowe gromadzone są, za zgodą użytkowników, w celu realizacji umów wiążących użytkowników ze spółkami z Grupy Coface, jak również, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika. Ponadto, przetwarzanie danych odbywa się, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez spółki z Grupy Coface, w tym również prowadzenie marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
3. Każdy uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tychże uprawnień kontakt z Coface odbywa się telefonicznie pod numerem 22 465 00 00, w formie elektronicznej na adres office@coface.pl lub listownie przesyłką poleconą wysłaną na adres Coface, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Top
  • Polish
  • English