Nasza oferta

Oferta Coface dla Twojej firmy

ANALIZUJ I OGRANICZAJ RYZYKO DO MINIMUM

Bob budowniczy

OPINIE KREDYTOWE

Co zawiera Advanced Opinion?

Rekomendację kredytową Coface- indywidualną kwotę dostosowaną do oceny sytuacji przedsiębiorstwa, która wykorzystuje nasze doświadczenie w analizie ryzyka, unikalne dane i globalny zasięg.

 

Scoring DRA- ocena prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez firmę, prezentowana w unikalnej skali (od 0 do 10).

 

Oceny ryzyka krajów- ocena ryzyka kraju i otoczenia biznesowego, wyrażona jest w 8-stopniowej skali od A1 do E. Ocena ta jest dostępna w 162 krajach.

Advanced Opinion

to indywidualna rekomendacja kredytowa Coface dla transakcji strategicznych, powyżej 100 tysięcy €. Rekomendacja ta jest wyświetlana w walucie lokalnej, może być monitorowana i zawiera kilka spostrzeżeń Coface, takich jak ocena ryzyka dłużnika i ocena ryzyka kraju.

 

 

Przykład Advanced Opinion

 

 

advanced

Co zawiera @Credit Opinion?

Rekomendację kredytową Coface- Zakresy: R do 10 tys. €; @ do 20 tys. €; @@ do 50 tys. €; @@@ do 100 tys. €. X stosowane jest, gdy Coface powstrzymuje się od rekomendacji kredytowej.

 

Scoring DRA ocena prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez firmę, prezentowana w unikalnej skali (od 0 do 10).

 

Ocena ryzyka kraju i otoczenia biznesowego, przełożona na 8-stopniową skalę od A1 do E. Ocena ta jest dostępna w 162 krajach.

@Credit Opinion

zawiera rekomendację kredytową Coface do 100 tys. € ułatwiającą zarządzanie decyzjami kredytowymi na powtarzających się małych i średnich transakcjach. Rekomendacja ta jest wyrażona w walucie krajowej, mieści się w 5 zakresach kwot i może być monitorowana.

 

 

Przykład @Credit Opinion

credit opi

SCORING

Co zawiera Scoring DRA?

Ocena ryzyka kredytowego firmy w oparciu o unikalną skalę (od 0 do 10).

 

Historia ocen dla ostatnich 5 lat (jeśli są dostępne).

 

Prawdopodobieństwo upadłości określone w % według klasy ryzyka.

Scoring(DRA) -to ocena firmy określająca prawdopodobieństwo, że w ciągu 12 miesięcy firma będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec kontrahentów. Ocena ta jest obliczana zarówno na podstawie kryteriów finansowych (stabilność finansowa, rentowność, wskaźniki wypłacalności, doświadczenia płatnicze i roszczenia zarejestrowane przez Coface), jak i na podstawie danych jakościowych takich jak otoczenie biznesowe lub zarządzanie firmą.

 

 

Przykład DRA

 

dra

RAPORTY HANDLOWE

Co zawiera Full report?

Podstawowe dane rejestrowe podmiotu

Kierownictwo

Doświadczenia płatnicze

Pełne dane finansowe firmy

Ocenę kredytową- W skali od 1 do 10, uwzględniająca prawdopodobieństwo upadłości firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Graficzną ilustrację kluczowych danych i trendów

Korektę Coface- uwzględniającą ocenę ryzyka Ubezpieczyciela Coface

Rekomendację kredytową Coface- zalecany maksymalny możliwy kredyt dla danego dostawcy dostarczającego towary lub świadczącego usługi na otwartych warunkach.

Full Report

zawiera wyczerpujące i szczegółowe informacje o firmach zlokalizowanych na całym świecie. W połączeniu z unikalnym doświadczeniem płatniczym Ubezpieczyciela Coface jest to idealny produkt do zarządzania ryzykiem kredytowym. Raporty pełne są dostępne z każdego zakątka świata, we wszystkich 195 krajach, jako raport online dostępny natychmiast lub offline jako nowe badanie firmy wykonane w zoptymalizowanym czasie.

 

 

Przykład Full report

Full report

Co zawiera Snapshot Report?

Podstawowe dane rejestrowe podmiotu

Kierownictwo- zależne od dostępności

Rodzaj działalności

Zatrudnienie

Kluczowe dane finansowe

Ocenę Quick Rate- bazującą na ocenie kredytowej Coface i wyświetlaną za pomocą systemu sygnalizacji świetlnej

Korektę Coface- uwzględniającą ocenę ryzyka Ubezpieczyciela Coface

Rekomendację kredytową Coface- zalecany maksymalny możliwy kredyt dla danego dostawcy dostarczającego towary lub świadczącego usługi na otwartych warunkach.

Snapshot Report

zawiera kluczowe dane firmy połączone z unikalnym doświadczeniem płatniczym Ubezpieczyciela Coface. Raport dostępny jest online dla firm zlokalizowanych w ponad 60 krajach na całym świecie.

 

Przykład Snapshot Report

snap

MONITORING

Co zyskujesz?

Natychmiastową informację o tym, że kondycja Twoich kontrahentów uległa niepokojącym zmianom, które mogą zaszkodzić Twojej firmie

 

Alert oparty na najświeższych danych o Twoich kontrahentach, dzięki którym podejmiesz bezpieczne decyzje o współpracy z nimi

 

Powiadomienie w wygodnej dla Ciebie formie : e-mail, na platformie Icon, za pośrednictwem ICON API bezpośrednio do Twoich systemów ERP lub CRM

Monitoring Coface- Szczegółowy raport, ocena firmy lub opinia kredytowa na temat przyszłych lub obecnych partnerów biznesowych jest niezbędna w strategii zarządzania ryzykiem. Ale pojedyncza weryfikacja nie jest wystarczająca. Informacja o wczesnych znakach ostrzegawczych zapewni Ci możliwość wykrycia problemów z jakimi borykają się Twoi kontrahenci.
Monitorowanie partnerów biznesowych może być trudne, szczególnie gdy znajdują się w innym kraju. Wygodą jest możliwość monitorowania kontrahentów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, dzięki międzynarodowym usługom monitorowania Coface.

 

 

Które produkty są monitorowane?

 

 

Snapshot- Usługa Monitoringu niewypłacalności ostrzega o wszelkich zdarzeniach związanych z pogorszeniem się sytuacji firmy: niewypłacalności, opóźnień w płatnościach, obniżeniu oceny Quick Rate i korekty Coface.

 

Full Report- Usługa Monitoringu finansowego ostrzega, gdy nastąpi zmiana chociaż jednego z ponad 20 wybranych kryteriów m.in.: niewypłacalność, opóźnienia w płatnościach, dane finansowe, ocena kredytowa czy maksymalny rekomendowany kredyt.

 

Scoring DRA- Usługa Monitoringu DRA informuje o zmianach oceny Coface w ponad 90 krajach.

 

Opinie kredytowe- Usługa Monitoringu @Credit Opinion informuje o każdym podwyższeniu lub obniżeniu rekomendacji kredytowej Coface.

PORTFOLIO INSIGHTS

Co zawiera Portfolio Insights?

Scoring DRA- ocena ryzyka kredytowego firmy
Ocena ryzyka sektorów- wyrażona w czterostopniowej skali (ryzyko niskie, średnie, wysokie oraz ryzyko bardzo wysokie) i jej trend w 13 sektorach biznesowych (takich jak chemia, handel detaliczny, energia…) z 6 regionów geograficznych.

Ocena ryzyka krajów- ilościowo określa względną siłę podstawowych aktywów danego kraju i podatność na wstrząsy, przejawiające się jako brak płatności ze strony przedsiębiorstw. Wyrażona w skali od A1 do E.

Kluczowe oceny i wyniki- oceny i wskaźniki opracowane przez Coface, dotyczące kluczowych aspektów funkcjonowania gospodarek
Outlook Index firmy Coface- łączący trendy dotyczące niespłaconych należności z trendami ryzyka kredytowego, według sektorów.

Portfolio Insights

to interaktywna platforma z natychmiastowym wglądem w wysokiej jakości oceny ilościowe i jakościowe, przygotowane przez naszych ekonomistów - ekspertów w różnych branżach - zlokalizowanych na całym świecie. To narzędzie do podejmowania decyzji strategicznych i monitorowania operacji międzynarodowych. Dostęp do ocen i wyników jako strumieni danych, które można zintegrować z własnymi systemami decyzyjnymi, do taktycznego wykorzystania w wewnętrznych modelach opartych na wskaźnikach oraz w kontekście przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych.

 

 

Przykład Portfolio Insight

Portfolio insight

Cross Border Network

Cross Border Network

to przyjazna graficznie interaktywna aplikacja, która wskazuje powiązania i relacje między właścicielami/akcjonariuszami, ich spółkami zależnymi i kierownictwem. Dodatkowo dostarcza przydatne informacje o firmie, stopniu ryzyka i potencjale handlowym.

 

 

Co zawiera Cross Border Network BASIC?

 

Podstawowe informacje o firmie- w tym nazwa firmy, numer NIP lub odpowiednik w innych krajach, adres oraz numer Coface (ICON)

Kierownictwo- w tym kierownictwo wyższego szczebla, Zarząd i Właściciele

Powiązania- obecne i historyczne między spółkami zależnymi i kierownictwem

 

Co zawiera Cross Border Network PREMIUM?

 

Podstawowe informacje o firmie- w tym nazwa firmy, numer NIP lub odpowiednik w innych krajach, adres oraz numer Coface (ICON)

Kierownictwo- w tym kierownictwo wyższego szczebla, Zarząd i Właściciele

Powiązania- obecne i historyczne między spółkami zależnymi i kierownictwem

Wybrane dane finansowe- w tym kapitał zakładowy i obrót

Doświadczenia płatnicze- ocena dyscypliny płatniczej firmy

Ocena wypłacalności- prawdopodobieństwo upadłości firmy

Economic Insights

Economic Insights

to interaktywna platforma z natychmiastowym wglądem w wysokiej jakości oceny ilościowe i jakościowe, przygotowane przez naszych ekonomistów - ekspertów w różnych branżach - zlokalizowanych na całym świecie. To narzędzie do podejmowania decyzji strategicznych i monitorowania operacji międzynarodowych. Dostęp do ocen i wyników jako strumieni danych, które można zintegrować z własnymi systemami decyzyjnymi, do taktycznego wykorzystania w wewnętrznych modelach opartych na wskaźnikach oraz w kontekście przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych.

 

Co zawiera Economic Insights?

 

 

Ocena ryzyka krajów- ilościowo określa względną siłę podstawowych aktywów danego kraju i podatność na wstrząsy, przejawiające się jako brak płatności ze strony przedsiębiorstw

Ocena ryzyka sektorów- wyrażona w czterostopniowej skali, obejmuje 13 sektorów biznesowych (takich jak chemia, handel detaliczny, energia) z 6 regionów geograficznych.

Kluczowe oceny i wyniki- dotyczące kluczowych aspektów funkcjonowania gospodarek-otoczenie biznesowe, ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bankowe, ryzyko środowiskowe, ryzyko polityczne, ocena ryzyka społecznego, ocena niestabilności, ocena konfliktów, ocena ryzyka dłużników, ocena płatności.

Ocena jakościowa i makroekonomiczna- mocne i słabe strony, jakościowe oceny ryzyka, wgląd w międzynarodową wymianę handlową.

Business Finder

Business Finder

Coface Business Finder przeszukuje największą bazę danych w Europie Środkowo-Wschodniej i pomaga w wyborze grupy docelowej.

Generuje bazę rzetelnych firm z podstawowymi danymi, na podstawie których podejmiesz bezpieczne decyzje związane z rozszerzeniem listy swoich kontrahentów

 

Co zawiera Business Finder?

 

Ogólne informacje o firmie- nazwę firmy, adres, numery rejestrowe, formę prawną oraz numer indentyfikacyjny Coface

Kluczowe dane finansowe- w tym obrót, wielkość zatrudnienia, aktywa ogółem, itp.

Dane kontaktowe- szczegóły oraz kierownictwo wyższego szczebla

Góra
  • Polish
  • English