Nasza oferta

Coface Reserve 9

Narzędzie pomocniczne w zakresie utraty wartości aktywów zgodne z MSSF 9

IFRS9-top-banner
 
Od stycznia 2018 r. przedsiębiorstwa sporządzające sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zobowiązane są dostosować ujęcie utraty wartości należności handlowych do nowych przepisów MSSF 9.Nowy standard rachunkowości jest odpowiedzią na konieczność zapewnienia bardziej dokładnych i miarodajnych metod rachunkowości oraz skuteczniejszego zapobiegania ryzyku. Wprowadzony model ujmowania oczekiwanych strat na aktywach finansowych wymaga od przedsiębiorcy przejęcia z ujmowania strat na aktywach.
Zapewnienie compliance wymaga czasy, zasobów i fachowej wiedzy.
Coface oferuje proste rozwiązanie w oparciu o solidną metodologię na podstawie danych, jakie wykorzystujemy w naszej działalności ubezpieczeniowej kredytów.
 
Nasze rozwiązanie pozwala rozpoznać, oszacować i przewidzieć ryzyko strat na nalożnościach handlowych oraz ocenić oczekiwane straty kredytowe i powiązaną utratę wartości z tego tytułu.
Jako że metodologia na której opierają sie nasze usługi jest dobrze udokumentowana, narzędzie uprości proces zatwierdzania przez audytorów finansowych i biegłych rewidentów.
 
 

jak pomagamy sprostać temu wyzwaniu?

 
Oszacowanie oczekiwanych strat kredytowych to wynik zestawienia dwóch
zbiorów danych:
right_large
 • Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD) przez nabywcę
 • Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD) z tytułu należności
W celu oszacowania PD i LGD ekonomiści Coface analizują informację na temat ryzyka kredytowego, mianowicie statystyki w zakresie historii płatniczej, wiarygodności kredytowej i prawdopodobieństwa odzyskania należności kredytowych, stosując analizy przyszłościowe oraz przewidując istotne zmiany trendów.
 
Siłą naszego rozwiązania wzmacnia wielkość i spójność obszernej bazy danych, jaką dysponujemy, włączając w to liczbę przedsiębiorstw, przypadków windykacji należności, państw i sektorów.
 
nasza usługa pozwala też uwzględnić wpływ naszego ubezpieczenia i/lub ochrony ubezpieczeniowej uzyskanej z innych źródeł.
Ważne wnioski można również wyciągnąć w oparciu o przygotowany przegląd doświadczeń płatniczych nabywcy na podstawie zmian ilościowych w zakresie oczekiwanych strat kredytowych.

CO SPRAWIA, ŻE ROZWIĄZANIE COFACE JEST NIEZAWODNE, OBIEKTYWNE I ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI MSSF 9?

Przechwytywanie
Wystarczy przesłać do nas saldo należne według nabywcy, wykorzystując w tym celu szablon a my zajmiemy się resztą.
 
 • Dostarczymy szczegółowe zestawienia należności według polisy i nabywcy. Nasi klienci otrzymają zatem oszacowanie oczekiwanych strat kredytowych dla każdej swojej należności handlowej,
 • Każde przedsiębiorstwo jest niepowtarzalne, a nasze podejsćie pomaga wprowadzić niezbędne dostosowania do sprawozdań finansowych.
 
 
 

Korzyści: Prognozowanie strat w sposób prosty, najbardziej dokładny i uczciwy

 •  

  Zmniejsz nakład pracy potrzebny na opracowanie własnego modelu dzięki naszemu gotowemu rozwiązaniu:

  Powierz trudne zadanie ekspertom.

 •  

  Ogranicz negatywny wpływ w zakresie utraty wartości:

  Wykorzystanie naszej zbiorczej i historycznej próby statystycznej zwiększa stabilność takiego modelu.

 •  

  Zapewnij poczucie bezpieczeństwa i pewność swoim audytorom finansowym:

  Proces rewizji finansowej jest prosty nie tylko niezawodności naszego modelu.

Góra
 • Polish
 • English