Nasza oferta

Faktoring niepełny

Faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy

Cztery powody, aby wybrać faktoring niepełny w coface:

  • elastyczne finansowanie                                  dla przedsiębiorstwa
  • zwiększenie płynności finansowej
  • dywersyfikacja źródeł finansowania
  • kompleksowość, dzięki integracji usług dostępnych w ofercie Coface: informacja gospodarcza, windykacja B2B, ubezpieczenie należności,
Faktoring niepełny (faktoring bez przejęcia ryzyka, faktoring z regresem) pozwala na finansowanie krótkoterminowych należności przed terminem ich wymagalności.

 

 

Faktoring niepełny jest szczególnie korzystny dla firm, które notują silną dynamikę sprzedaży, bądź mają wysokie wymagania kapitałowe, wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności.

 

FAKTORING W COFACE UMOŻLIWIA:
  • elastyczne zarządzanie usługą w okresie współpracy – bazując na unikalnych rozwiązaniach Coface, oferujemy naszym klientom możliwość zmianę produktu faktoringu niepełnego na faktoring pełny.
  • całkowite zarządzanie usługą on-line
  • dostęp do usług zwiększających bezpieczeństwo np. windykacji należności krajowych i zagranicznych

 

ZADZWOŃ 22 465 00 22 lub NAPISZ sales@coface.pl

Faktoring niepełny - analiza przypadku

Faktoring niepełny - analiza przypadku

Dystrybutor stali sprzedaje swoje towary do stałej grupy dziewięciu krajowych producentów maszyn. Z większością swoich kontrahentów współpracuje już od wielu lat i są to stabilne przedsiębiorstwa. Kontrahenci regulują swoje płatności terminowo, jednak ze względu na specyfikę swojej sprzedaży (długi cykl produkcji maszyn) wymagają od Dystrybutora udzielenia długiego kredytu kupieckiego. Średni okres płatności faktur wynosi 80 dni. Dystrybutor musi płacić swoim dostawcom (huty i producenci wyrobów hutniczych) maksymalnie po 30 dniach od daty zakupu. Czas oczekiwania na dokonanie płatności przez odbiorców jest więc znacznie dłuższy niż terminy płatności udzielone przez dostawców.

 

W związku z powyższym pojawia się ryzyko braku terminowego regulowania przez Dystrybutora swoich zobowiązań. W konsekwencji może to doprowadzić do całkowitej utraty płynności i bankructwa firmy. Aby zaradzić negatywnej tendencji Dystrybutor potrzebuje regularnego dopływu środków obrotowych. Ze względu na to, że obroty z odbiorcami ulegają sezonowym i koniunkturalnym wahaniom, Dystrybutor potrzebuje finansowania związanego ściśle z poziomem swej sprzedaży w danym momencie.

 

Dystrybutor stali podpisuje umowę faktoringu niepełnego z Coface (faktoring z regresem). W ramach tej umowy przedsiębiorstwo przelewa na Coface swoje wierzytelności w stosunku do wybranej listy kontrahentów, a Coface płaci za nie zaliczkę (od 80 do 90% wartości faktury). Pozostała część wierzytelności, tzw. fundusz gwarancyjny (od 10 do 20%) jest wypłacana (bez potrącania jakichkolwiek kosztów) przez Coface w momencie spłaty zobowiązania przez kontrahenta. W przypadku tego rodzaju faktoringu ryzyko niewypłacalności kontrahentów pozostaje po stronie Dystrybutora, który w przypadku braku zapłaty przez odbiorcę zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej wcześniej zaliczki. W umowie wyznaczony jest termin zwrotu zaliczki tzw. okres regresu, który liczony jest od terminu wymagalności należności. W okresie regresu Coface pomaga Dystrybutorowi i prowadzi działania zmierzające do odzyskania należnej płatności.

 

Podsumowując

Zamiast czekać 80 dni na zapłatę od kontrahentów, Dystrybutor otrzymuje gotówkę od Coface w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu dostarczenia elektronicznego zestawienia należności. Dystrybutor może dowolnie dysponować otrzymanymi środkami, m.in. spłacać swoje bieżące zobowiązania, a dodatkowo uzyskać u swych dostawców korzystniejsze warunki zakupów w zamian za terminową lub wcześniejszą zapłatę. 

Coface w ramach faktoringu niepełnego pomaga również w kontrolowaniu salda należności z odbiorcami włączonymi do umowy faktoringowej, monitoruje płatności od tych odbiorców, obsługuje inkaso należności oraz przekazuje raporty rozliczeniowe. Tym samym Coface - poza poprawą płynności finansowej - umożliwia przedsiębiorstwom bardziej efektywnie zarządzać należnościami od swoich odbiorców.

Więcej informacji na temat FAKTORINGU NIEPEŁNEGO znajdziesz w ulotce >>

Góra
  • Polish
  • English