pol-PL

Zarządzanie danymi przez Coface

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółki Coface 
Spółki Coface, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarzają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Dane są przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółki Coface, w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, faktoringową informacyjną oraz windykacyjną. Spółki Coface mogą przetwarzać w tym celu następujące dane osobowe:
 • dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • dane osób fizycznych reprezentujących podmioty gospodarcze, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • dane osób fizycznych będących osobami kontaktowymi przedsiębiorców, w związku z pełnioną przez nich funkcją zawodową.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Type11

W zależności od celu, w którym przetwarzamy dane, administratorem danych osobowych będzie jedna lub więcej ze Spółek z grupy Coface Polska:

 • Coface Poland Credit Management Services sp. z o. o. (dalej: CPLS),
 • Coface Poland Insurance Service sp. z o. o. (dalej: CPLIS),
 • Coface Poland Factoring sp. z o. o. (dalej: CPLF),
 • Coface SA Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (dalej: CPLI),

dalej zwane łącznie Spółkami Coface. Wszystkie spółki mają siedzibę w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142A.

Spółki Coface przetwarzają dane osobowe w następujących celach:
 • ocena wiarygodności podmiotów gospodarczych, w tym opracowanie raportów i udostępnianie tych raportów naszym klientom – w tym celu spółka CPLS przetwarza dane osobowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących podmioty gospodarcze, których dane ujawnione są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane pochodzą (a) z publicznych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, baza informacyjna Głównego Urzędu Statystycznego, oraz (b) bezpośrednio od przedsiębiorców, których dane dotyczą;
 • ubezpieczenie należności - w tym celu spółka CPLI przetwarza dane osobowe dotyczące dłużników naszych klientów. Dane są dostarczane przez naszych klientów.
 • świadczenie usług faktoringowych – w tym celu spółka CPLF przetwarza dane osobowe dotyczące kontrahentów (dłużników lub wierzycieli) naszych klientów. Dane są dostarczane przez naszych klientów.
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz innych przepisów prawa, które nakładają na Coface obowiązki rejestrowania lub zgłaszania określonych zdarzeń oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych.

Spółki Coface przetwarzają następujące dane osobowe:

- Dane rejestrowe oraz identyfikacyjne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące bezpośrednio od przedsiębiorców lub z publicznych rejestrów, zbierane przez nas w związku z prowadzomą działalnością ubezpieczeniową, faktoringową, informacyjną lub windykacyjną;

 

- Dane finansowe przedsiębiorców, pochodzące bezpośrednio od przedsiębiorców lub od kontrahentów tych przedsiębiorców, zbierane przez nas w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, faktoringową, informacyjną lub windykacyjną. Dane finansowe mogą obejmować wzkaźniki zdolności kredytowej oraz wiarygodności gospodarczej, wyliczone w sposób automatyczny w oparciu o inne posiadane przez nas informacje na temat danego podmiotu gospodarczego;

 

- Dane kontaktowe przedsiębiorców oraz ich praconików, pochodzące bezpośrednio od tych osób lub od kontrahentów tych przedsiębiorców, zbierane przez nas w związku z prowadzoną działalnością ubzepieczeniową, faktoringową, informacyjną lub windykacyjną;

 

- Dane osób fizycznych reprezentujących podmioty gospodarcze, ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Profilowanie

Informujemy, że dane osobowe przedsiębiorców, znajdujące się w systemie informacji gospodarczej Coface, poddawane są zautomatyzowanej ocenie (profilowaniu) w celach związanych z oceną ryzyka płatniczego. Przetwarzanie danych prowadzone jest w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółek Coface oraz odbiorców danych. Każda osoba, której dane przetwarzane są w ten sposób, ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane osobowe, których administratorem są Spółki Coface, mogą być udostępniane:

 •  

  Naszym klientom, w postaci raportów, w prawnie uzasadnionych celach tych podmiotów związanych z weryfikacją kontrahentów w obrocie gospodarczym;

 •  

  Innym spółkom z grupy Coface, w tym spółkom polskim oraz zagranicznym, w prawnie uzasadnionych celach związanych z przepływem danych w grupie przedsiębiorców.

Przysługujące prawa oraz sposób ich realizacji

Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przez Coface Polska, przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe pochodzące z jawnych publicznych rejestrów są przetwarzane do momentu usunięcia tych danych z rejestrów. Inne dane, w tym dane finansowe, są przetwarzane przez dziesięć lat od momentu ich zebrania, z wyjątkiem sytuacji, w których dłuższy okres przetwarzania tych danych jest uzasadniony prawnie uzasadnionymi interesami Spółek Coface związanymi z zabezpieczeniem interesów gospodarczych tych spółek, w tym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami innych podmiotów.

Kontakt w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółki Coface należy kierować na dedykowany adres e-mail: ochrona-danych@coface.com
Góra
 • Polish
 • English