pol-PL
02.09.2013
Publikacje ekonomiczne

Ranking TOP 500 CEE 2013

Ranking TOP 500 CEE 2013
Ranking Coface – Top 500 dla Europy Środkowo-Wschodniej.
Liderzy z rosnącymi obrotami, ale znacząco spadającymi zyskami.

 

  • Polska po raz kolejny na pierwszym miejscu, Węgry i Rumunia doganiają lidera, a Ukraina wypada z pierwszej trójki.
  • Największe przedsiębiorstwa odnotowują wzrost obrotów, przy jednoczesnym ostrym spadku zysków.
  • Niespotykane dotąd kontrasty w sytuacji gospodarczej w tym regionie Europy
  • Niemal 3-krotny wzrost wskaźnika upadłości w regionie

 

Coface, międzynarodowy ubezpieczyciel należności, już po raz ósmy przedstawia swoją coroczną analizę największych 500 przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej – ranking Top 500 CEE 2013. Na liście znalazło się 500 największych firm regionu pod względem osiągniętych obrotów; uwzględniono w nim także inne parametry, takie jak poziom zatrudnienia oraz strukturę ramową przedsiębiorstw, branż i rynków.

 

Jarosław Jaworski, prezes Coface – „Co roku analizujemy, jak sytuacja gospodarcza wpływa na wyniki firm i na kształt rankingu. Lata 2012 i 2013 były trudne nawet dla wschodzących obszarów Europy, jednak analiza największych 500 spółek wskazuje na istniejący potencjał wzrostu, nawet w czasie trudności gospodarczych. Osłabienie gospodarcze nie zachwiało pozycją tych najsilniejszych, wpłynęło jednak na ich wyniki. Przedsiębiorstwa będące wizytówką Europy Środkowo-Wschodniej zwiększyły swoje obroty o 5%, ale zysk całej pięćsetki zmniejszył się o 32%. Czołowe firmy regionu zademonstrowały jednak swoje znaczenie nie tylko w regionie, ale także w całej Europie oraz na najważniejszych dla nich handlowych rynkach świata.

W czołówce, jak zwykle królują koncerny paliwowe i energetyczne. Czekamy na to, by nasz region Europy reprezentowało więcej silnych firm z sektora nowych technologii i aby przybywało poważnych inwestorów wyrosłych na rodzimym gruncie, a lokujących swoje przedsięwzięcia również poza regionem. Obserwując polski rynek można jednak stwierdzić, że zmiany są zauważalne. To w dużej mierze dzięki konsekwentnemu zarządzaniu szefów firm, którzy dążą do realizacji swoich wizji stworzenia silnego przedsiębiorstwa, zdolnego do międzynarodowej ekspansji i konkurowania z globalnymi graczami.”

 

Najwięksi gracze: wzrost obrotów, ale gwałtowny spadek zysków

 

Pomimo kryzysu gospodarczego, w 2012 r. 500 największych firm w regionie poprawiło swoje obroty o 5%, tj. do ponad 628 mld EUR. Jednakże wyniki te nie przełożyły się na stabilny wzrost zysków netto. Wprawdzie w 2011 r. największe przedsiębiorstwa Europy Środkowo-Wschodniej odnotowały wyższe zyski, jednak w 2012 r. poziom zysków spadł o niemal 32%, tj. z 30 mld EUR do 20 mld EUR.

 

Poziom zatrudnienia w 500 największych spółkach regionu wykazuje wzrost – w porównaniu z poprzednim rokiem liczba pracowników wzrosła nieznacznie o 1,5%. Jednak ogólny obraz jest dosyć zróżnicowany – z badania wynika, że rosnąca stopa bezrobocia w większości przypadków idzie w parze z wysokimi wskaźnikami zwolnień pracowniczych w największych firmach.

 

Pierwsza trójka krajów: Polska, Węgry i Rumunia

 

Po raz kolejny większość największych graczy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pochodzi z Polski. W tym roku jest to 171 firm, czyli ponad 34%. Tym samym Polska jeszcze bardziej umacnia się na prowadzeniu (w 2011 roku polskie przedsiębiorstwa stanowiły 31,8% w zestawieniu). Obroty generowane przez największe polskie firmy osiągnęły poziom 234 mld EUR, co stanowi poprawę o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo spadku zysku o 30%, polskie firmy utrzymują się na 1. miejscu również pod względem wielkości zysku netto (2012 r.: 8.460 mln EUR; 2011 r.: 12.014 mln EUR). Po tym jak w 2011 r. Polska odnotowała najwyższy wzrost PKB w UE, rok 2012 przyniósł wyraźne spowolnienie oraz rekordową liczbę bankructw.

 

- Jeśli chodzi o polskie firmy obecne w zestawieniu, to obserwujemy wzrost znaczenia grup handlowych. W czołówce rodzimych potentatów znalazło się aż siedmiu największych polskich graczy na rynku handlu hurtowego i detalicznego, co jest między innymi efektem konsolidacji tego sektora w Polsce – dodaje Jarosław Jaworski

 

Węgry plasują się na drugim miejscu pod względem liczby firm w rankingu Top 500 (66 przedsiębiorstw, tj. 13,2%). W 2011 r. Węgry zajmowały 3. miejsce - pomimo słabszych o 1,7% wyników węgierskiej gospodarki (PKB), obroty największych spółek wzrosły nieznacznie do 240 mld EUR (+2,2%). W związku z utrzymującym się z roku na rok spadkiem zysku netto (-27,5%), zaleca się objęcie kraju baczną obserwacją.

 

Po raz pierwszy w historii Rumunia zepchnęła Ukrainę z podium i w spektakularny sposób awansowała z miejsca piątego na trzecie. Można to wyjaśnić wzrostem (o 22,7%) liczby spółek – obecnie kraj ten reprezentują w rankingu 54 firmy. Pomimo wzrostu liczby przedsiębiorstw na liście Top 500, obroty kształtowały się na niskim poziomie, co sprawiło, że Rumunia pozostała w tym względzie na 5. miejscu (48.559 mln EUR, +10,8 %). Kraj ten zajmuje 5. miejsce również pod względem zysku netto (+37,7%).

 

Ukraina, która w 2011 r. była wiceliderem, straciła swoją pozycję – wskutek słabych wyników, aż 28 ukraińskich firm wypadło z pierwszej pięćsetki.

 

Wygrani i przegrani

 

Po raz kolejny najwięcej przedsiębiorstw w rankingu TOP 500 CEE reprezentuje sektor paliwowy. 65 spółek wygenerowało zysk w łącznej kwocie 162 mld EUR (+6 %). Rok 2012 był trudny zwłaszcza w tym sektorze, gdyż całkowite zyski netto skurczyły się o 34,6%.

 

Na drugim miejscu – ze znaczną stratą do lidera – uplasował się sektor energetyczny. 51 firm tej branży nie osiągnęło nawet połowy obrotów sektora paliwowego (76 mld EUR). Przeciętna stopa wzrostu w tym sektorze wygląda dosyć obiecująco (+11 %), ale przedsiębiorstwa w tej branży – w reakcji na zmniejszone zapotrzebowanie na energię wskutek recesji – zmniejszyły zatrudnienie (-12,9 %) i musiały pogodzić się z ostrym spadkiem zysku.

 

W omawianym roku branża motoryzacyjna zdołała wejść do pierwszej trójki. 42 przedsiębiorstwa z tego sektora osiągnęły obroty w wysokości niemal 63 mld EUR, przy czym w tym względzie na czoło wysuwają się: Czechy i Słowacja (wystarczy wymienić takie spółki, jak: Skoda Auto S.S., Volkswagen Slovakia, KIA Motors). Inne firmy, które uplasowały się bardzo wysoko w badaniu to na przykład Mercedes-Benz Manufacturing Hungary lub Ford Romania. Pomimo spadku zysku netto (o niemal 33 %) firmy motoryzacyjne zwiększyły zatrudnienie o 6,5 tys. osób.

 

Najwyższy wzrost obrotów odnotowano w obszarze dystrybucji samochodów, przemyśle spożywczym oraz handlu hurtowym. W ramach rankingu Top 500, w wielu sektorach zaobserwowano tendencje zniżkowe. Były to: budownictwo, elektronika, przemysł metalowy, wydobywczy i telekomunikacja. Już tradycyjnie, spowolnienie gospodarcze najbardziej odbija się na branży budowlanej. 7 ujętych w zestawieniu przedsiębiorstw tego sektora odnotowało niższe obroty (-9 %) oraz spadek liczby pracowników (-8 % w 2012 r.). Poza tym, w budownictwie miała miejsce największa liczba bankructw w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

 

Europa Środkowo-Wschodnia: Gospodarka nadal przeżywa trudne chwile, a zróżnicowanie w regionie bardzo wzrosło.

 

W Europie Środkowo-Wschodniej obserwujemy nierównomierny rozwój przy średnim rocznym wzroście na poziomie 1,2% (w porównaniu z 5% w gospodarkach wschodzących). Od 2011 r. wskaźnik upadłości wzrósł niemal trzykrotnie, przy czym negatywna tendencja w tym względzie ma się utrzymać również w 2013 r.

 

Bliższe spojrzenie na region wyraźnie wskazuje, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jeszcze nigdy nie panował taki brak jednorodności: podczas gdy niektóre z nich w dalszym ciągu borykają się z recesją i ujemną stopą wzrostu PKB, inne wykazują stabilny wzrost gospodarczy. PKB na 1 mieszkańca waha się od niecałych 3.000 EUR w Ukrainie do ponad 17.000 EUR w Słowenii. Niektóre kraje, na przykład Czechy, bardzo ucierpiały wskutek recesji w strefie Euro, natomiast inne, takie jak Estonia, odnotowały znaczącą stopę wzrostu. Wskaźniki upadłości drastycznie wzrosły w Bułgarii i Chorwacji, podczas gdy Estonia i Łotwa wykazują prawdziwie korzystne tendencje w tym względzie.

 

Katarzyna Kompowska, zarządzająca Coface w regionie Europy Środkowo-Wschodniej podsumowuje: „Zwłaszcza w obecnej sytuacji zróżnicowanego i niejednorodnego rozwoju wydarzeń należy bardzo uważnie obserwować poszczególne rynki. Będziemy w dalszym ciągu monitorować to, co się dzieje we wschodzących gospodarkach europejskich. Ze względu na to, że jest to prężny i obiecujący region z punktu widzenia rozwoju gospodarczego w Europie, należy koniecznie bacznie śledzić dostępne na nim możliwości biznesowe”.

 

Informacje na temat metodologii rankingu:

Ranking TOP 500 2013, prezentujący największe firmy Europy Środkowo-Wschodniej, został przygotowany już po raz ósmy przez międzynarodową grupę Coface, jednego z liderów w ubezpieczeniu należności i najsilniejszej w regionie CEE grupy wywiadowni gospodarczych. Zestawienie prezentuje w ujęciu bezwzględnym 500 przedsiębiorstw, które osiągnęły największe obroty w 2012 roku (na poziomie co najmniej 120 mln EUR). Oprócz przychodów, ranking uwzględnia inne kluczowe wskaźniki, na przykład zysk netto oraz poziom zatrudnienia. Wysokość obrotów i zysków przeliczono na euro według kursu obowiązującego na koniec 2012 r.

 

 

Dane na temat przedsiębiorstw pozyskali i zweryfikowali eksperci Coface bezpośrednio w 13 krajach tego regionu. Prace koordynowała centrala Coface na ten region w Wiedniu, a ostatecznego scalenia listy dokonał polski oddział Coface, jako prekursor tego projektu i najsilniejszy oddział w regionie.

W rankingu nie zostały uwzględnione banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne firmy

z sektora finansowego ze względu na odmienny sposób raportowania wyników takich spółek, co utrudnia zestawienie ich na jednej liście z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub handlowymi.

W przypadku grup kapitałowych zostały przedstawione skonsolidowane wyniki spółek z grupy, co umożliwiło pokazanie rzeczywistego znaczenia i siły największych koncernów z tego regionu. Przedsiębiorstwa, które otrzymały zaproszenie do udziału w badaniu, lecz nie wyraziły na to zgody, nie zostały uwzględnione w końcowym rankingu.

Pobierz tę publikację : Ranking TOP 500 CEE 2013 (5,92 MB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Góra
  • Polish
  • English